En kort bakgrund till hur FYB och YBS bildades

1. Omkring år 1850 bildades ett antal samfälligheter på ön. De omfattade både mark och vatten.

2. År 1904 bildade häradshövding Birger Svenonius Fastighetsägareföreningen Ytterby B.

3. År 1923 registrerades föreningen hos PRV som en ekonomisk förening, Fastighetsägareföreningen Ytterby B, u.p.a. Detta var i sig en märklig hybrid, eftersom styrelsemedlemmarna i en ekonomisk förening normalt är personligen ansvariga.

Inom FYBs verksamhetsområde fanns vid den här tiden två typer av ägande:

• typ I: Fastigheter som ägdes av fastighetsägareföreningen

• typ II: Områden som ägdes samfällt av enskilda fastighetsägare, dvs. de samfällda områden som bildades cirka 1850.

Fastigheter av typ I hade förvärvats av FYB i samband med tidigare avstyckningar samt på grund av donationer från Svenonius. Han ville att även de så kallade innertomtsägarna skulle få tillgång till vatten.

De viktigaste markområdena typ 1 var/är: ”sjötomten” i Björkviken, Ytterbyudds brygga, del av Ytterbystrands brygga och Badhusbryggan vid Ytterbygård.

Fastigheter av typ II förvaltades av FYBs årsmöte och styrelse.

Markområden av typ II var/är bland annat: parken mellan Ytterbystrandsvägen och Stenvägen (ägs samfällt av fastigheter bildade 1905 från stamfastigheten Ytterby 4:17) samt huvuddelen av marken vid Ytterbystrands brygga samt själva bryggan, alltså gamla Ångbåtsbryggan.

YBS bildas

År 1989 bildades Ytterby B Samfällighetsförening, YBS. Dit fördes all den samfällda mark som FYB tidigare hade förvaltat. Det innebär att YBS är en slags paraplyorganisation i vilken ingår diverse samfälligheter, bland annat S9 och S10 (som omfattar mark) samt S11 och S12 (som omfattar vatten).

De olika samfälligheterna ägs dels av fastigheter som bildades redan 1850, dels av fastigheter som avstyckats från dessa ursprungliga fastigheter.

Inom YBS finns därmed både enskilda fastighetsägare och FYB, som är stor delägare bland annat i parken och Ångbåtsbryggan ovan. Även Isterbergets tomtägareförening är faktiskt delägare i en marksnutt som ingår i en av YBS samfälligheter.

Varför bildades YBS?

YBS bildades därför att fastighetsägareföreningen rent juridiskt och formellt inte hade behörighet att både förvalta den samfällt ägda marken och bevaka fastighetsägarnas intresse i frågor som rörde den. Det fanns också oklarheter kring vem som ägde marken. Man behövde helt enkelt renodla detta.

Vad händer när YBS säljer mark?

När samfälld mark säljs ska inkomsterna fördelas mellan samfällighetens medlemmar utifrån storleken på deras respektive andelar i den samfällighet som berörs. För att ha råd med upprustningen av Ångbåtsbryggan såldes till exempel mark. De flesta av oss enskilda delägare, liksom FYBs stämma, avstod dock från att utkräva våra respektive delar av förtjänsten för att på så sätt möjliggöra projektet.

Sammanfattningsvis:

Alla enskilda fastighetsägare, som är delägare i någon av YBS samfälligheter, bor inom FYB:s område. De har alltså rätt att vara medlemmar också i FYB. Däremot får inte alla fybare vara med i YBS. Medlemskap i YBS är tvingande, i FYB är det frivilligt.

Sammanställt av

Ulla Lindqvist Segelman