Protokoll fört vid årsstämma 2022 i FYB

Övriga dokument finns här: https://ytterbyb.se/material-infor-arsstamman-3-2/n


Måndagen den 25 april kl 19.00 på Resarö Bygdegård 

1.Årsstämmans öppnande

FYBs ordförande Markus Kroon förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Sofia Kjellkvist valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Jonn Persson och Gunnar Törnqvist valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2021. Se verksamhets­berättelse och presentation på ytterbyb.se.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Oscar Satrell presenterade årsredovisningen för 2021. Se bilaga. 

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2021.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2021
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2021.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn.  Stämman godkände förslaget till arvoden för 2022.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöterna Oscar Satrell, Tomas Thornberg samt Sara Thollins mandat står för omval.

Tomas Thornberg och Oscar Satrell omvaldes som ordinarie ledamöter. Samtliga förordnanden är på två år.

Susanne Gunnarsson valdes som ny suppleant till styrelsen. 

Sara Thollin avgår som suppleant. 


Annika Vangstad valdes till sammankallande i valberedningen.

14. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Jonn Persson till revisorssuppleant, båda för ett år.

15. Fastställande av budget 2021
Kassör Oscar Satrell presenterade styrelsens budgetförslag för 2021.  

Budgetförslaget med den föreslagna höjningen av båtplatsavgifter godkändes av stämman. 

16. Höjning av medlemsavgift

Stämman beslutade att höja medlemsavgiften till 300 kr. 

17. Övriga frågor 

Finns det bojar vid alla bryggor? Styrelsen undersöker att det finns bojar vid alla bryggor. 

Solcellslampor, kan man sätta sådana vid Badhusbryggan?

Pengarna som finns för elljusspåret – vad kan man göra av dessa?

Vi bör marknadsföra Björkviksbryggan. 

Förslag att hyra ut kajakplatser vid Björkviksbryggan. (Dock är vattendjupet vid kajkanten begränsande faktor)

Visst underhåll behövs göras vid Ytterbyviksbryggan, såsom exempelvis landfästet mot bryggan och båtisättningsrampen. 

18. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga. 


Vid protokollet: 

Sofia Kjellkvist 

Material inför årsstämman

Dokument

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen, resultat- och balansrapport för verksamhetsåret 2021, samt budgetförslag för verksamhetsåret 2022.

Fullmakt

Här kan du ladda hem en fullmakt som kan användas om du vill att någon företräder dig på årsstämman.

Kallelse till föreningsstämma 2022

Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma. 

När?       Måndag 25 april 2022 klockan 19 
Var?       Resarö Bygdegård

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningen stadgar om verksamhetsåret 2021, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och plan för 2022 för beslut av stämman. 

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 200 av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet. Vi söker fler styrelseledamöter och andra som kan driva vår förening framåt. 

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning på vår hemsida senast den 11 april på www.ytterbyb.se.

Medlemsavgift:  200 kr till plusgiro eller SWISH – ange fastighetsbeteckning

Plusgiro: 5 30 11 – 3                           

SWISH: 123 618 46 34

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
 8. Styrelsen presenterar årsredovisning
 9. Revisorernas utlåtande
 10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2021
 12. Beslut om arvoden 
 13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Fastställande av budget 2022
 16. Höjning av medlemsavgift
 17. Övriga frågor
 18. Stämman avslutas

Protokoll fört vid årsstämma 2021 i FYB

Protokoll fört vid årsstämma 2021 i Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Torsdagen den 3 juni 2021 kl 19.00 digitalt via Zoom

 1. Årsstämmans öppnande
  FYBs ordförande Markus Kroon förklarade stämman öppnad.
 2. Val av ordförande för stämman
  Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.
 3. Val av sekreterare för stämman
  Oscar Satrell valdes till stämmans sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  Johan Lundh och Sofia Kjellkvist valdes till justerare och rösträknare.
 5. Godkännande av kallelse 
  Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö. 

  Kallelsen godkändes.

  Totalt 7 fastigheter var representerade. 
 6. Fastställande av dagordning
  Den föreslagna dagordningen godkändes.
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
  Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2020. Se verksamhets­berättelse och presentation på ytterbyb.se. 

  Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 
 8. Styrelsen presenterar årsredovisning
  Kassör Oscar Satrell presenterade årsredovisningen för 2020. Se bilaga. 
 9. Revisorernas utlåtande
  Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
 10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2020
  Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2020.
 1. Beslut om arvoden
  Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn.  Stämman godkände förslaget till arvoden för 2021.
 2. Val av styrelseledamöter samt valberedning
  Ordinarie ledamöterna Johan Lundhs och Markus Kroons mandat står för omval, likaså suppleanten Per Fellenius.  

  Till ny ordinarie ledamot valdes Sofia Kjellkvist. Markus Kroon och Johan Lundh omvaldes som ordinarie ledamöter. Per Fellenius omvaldes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år. 

  Annika Vangstad valdes till sammankallande i valberedningen.
 1. Val av revisor och suppleant
  Tomas Telander valdes till revisor och Sara Carlsson till revisorssuppleant, båda för ett år. 
 2. Fastställande av budget 2021
  Kassör Oscar Satrell presenterade styrelsens budgetförslag för 2021.  

  Tomas Telander föreslog att ta investeringskostnaden i Björkviken på årets resultat i stället för att skrivas av över 10 år som var föreslaget.

  Stämman var enig i att göra denna ändring. Ändringen innebär att resultatet för 2021 beräknas bli något negativt (-23 824 kr)

  Budgetförslaget med den föreslagna ändringen godkändes av stämman. 
 1. Övriga frågor
  Inga motioner hade inkommit till stämman. Inga övriga frågor anmäldes.  
 2. Stämman avslutas
  Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga. 

Vid protokollet

Oscar Satrell

Material inför årsstämman

Dokument

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen, resultat- och balansrapport för verksamhetsåret 2020, samt budgetförslag för verksamhetsåret 2021.

Fullmakt

Här kan du ladda hem en fullmakt som kan användas om du vill att någon företräder dig på årsstämman. Observera att ifylld och underskriven fullmakt i så fall behöver skickas in per post eller lämnas i FYBs brevlåda senast 2 juni, eftersom årets stämma genomförs digitalt.

Fullmakten skickas till adressen nedan eller lämnas i FYBs brevlåda vid korsningen Ytterbyvägen/Bygårdsvägen.

Fastighetsägarföreningen Ytterby B
Ytterbyvik 1 Resarö
185 94 Vaxholm

Kallelse till föreningsstämma 2021

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma. 

När?       Torsdag 3 juni klockan 19 
Var?       Digitalt via ZOOM (se nedan)

Länk till mötet: https://us02web.zoom.us/j/89410335338?pwd=UEkzdFRFSjFINmUwc0gxMlVTMjZHZz09
Mötes ID: 894 1033 5338
Lösenord/passcode: 594747

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningen stadgar om verksamhetsåret 2020, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och plan för 2021 för beslut av stämman. 

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 200 av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet. Vi söker fler styrelseledamöter och andra som kan driva vår förening framåt. 

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning på vår hemsida senast den 20 maj på www.ytterbyb.se.

Medlemsavgift:  200 kr till plusgiro eller SWISH – ange fastighetsbeteckning

Plusgiro: 5 30 11 – 3                           

SWISH: 123 618 46 34

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
 8. Styrelsen presenterar årsredovisning
 9. Revisorernas utlåtande
 10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2020
 12. Beslut om arvoden 
 13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Fastställande av budget 2021
 16. Övriga frågor
 17. Stämman avslutas

Uppdaterad hemsida

Välkomna till FYBs nya hemsida!

Den gamla hemsidan hade några år på nacken och det var nu dags för en välbehövlig uppgradering. I och med denna så har hemsidan också fått en ny, enklare adress (ytterbyb.se) så se gärna till att uppdatera dina bokmärken!

Du hittar ungefär samma information som på den gamla hemsidan, men om det är något du saknar så får du gärna kommentera nedan.

Protokoll fört vid årsstämma 2020 i FYB

Protokoll fört vid årsstämma 2020 i FYB

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Torsdagen den 11 juni 2020 kl 19.00 på Resarö Bygdegård

1. Årsstämmans öppnande
FYBs ordförande Markus Kroon förklarades stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Gunnar Törnkvist och Anna Öhman valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYB:s område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

Totalt 15 fastigheter var representerade varav en via fullmakt. Röstlängden godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2019. Se verksamhets­berättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade årsredovisningen för 2019. Se bilaga.

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2019.

Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2019
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2019.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn. Stämman godkände förslaget till arvoden för 2020.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöternas Tomas Tornberg, Jan-Eric Ramberg och Sara Thollins mandat står för omval, likaså suppleanten Jan Ahlén.

Till nya ordinarie ledamöter valdes Oskar Satrell och Billy Forsell. Tomas Tornberg omvaldes som ordinarie ledamot. Sara Thollin valdes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år. Jan-Eric Ramberg och Jan Ahlén ställde inte upp för omval.

Annika Vangstad valdes till sammankallande i valberedningen.

14. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Sara Carlsson till revisorssuppleant, båda för ett år.

15. Fastställande av budget 2020
Kassör Sara Thollin presenterade verksamhetsplan och budget för 2020. Verksamhetsplan och budget godkändes av stämman.

16. Övriga frågor
Inga motioner hade inkommit till stämman. Följande övriga frågor anmäldes:

– Gunnar Törnkvist framförde önskemål om renovering av iläggningsramp vid Ytterbyviksbryggan. Styrelsen har tidigare beslutat att nedprioritera frågan. Stämman beslutade att Gunnar Törnkvist tillsammans med hamnkapten Johan Lundh ska inkomma med ett förslag till projektplan och budget. Styrelsen kommer därefter att utvärdera detta i relation till övriga behov.

– Allen vid Badhusbryggan och Sjöviksvägen. Stämman önskade att styrelsen ska utreda ägarförhållandena med Vaxholms kommun.

– Eventuellt anläggande av ett utegym. Några medlemmar föreslog att man även ska beakta YBS markområde vid Ytterbyuddsvägen.

– Björkviken. FYB och YBS ska tillsamman inleda röjning och reparation av bryggan.

– Anslagstavla korsning Yttterbyvägen – Ytterbystrandsvägen ska repareras genom FYBs försorg.

17. Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga.

Vid protokollet:(Signeras elektroniskt)

Jan-Eric Ramberg

Verksamhetsberättelse, resultat och budget

Fastighetsägareföreningen Ytterby B u.p.a. FYB

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

Styrelsen får för verksamhetsåret avge följande verksamhetsberättelse.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande Markus Kroon

Kassör Sara Thollin

Sekreterare Jan-Eric Ramberg

Ledamot Johan Lundh

Ledamot Thomas Thornberg

Suppleant Per Fellenius

Suppleant Jan Ahlén

Revisor Thomas Telander

Valberedning Annika Vangstad

Hamnkaptener

Johan Lundh (Ytterbyviksbryggan)

Jonn Persson (Badhusbryggan)

Tillsynsman Olof Anderson (Ytterbyuddsbryggan)

Tillsynsman Jan-Eric Ramberg (Björkviken)

Föregående årsstämma hölls den 23 april 2019. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 styrelsemöten samt mailkontakt för beslut per capsulam.

Styrelsen har även haft dialog med YBS för att stämma av frågor som berör vardera föreningsverksamhet. Samverkan mellan de båda styrelserna är god vilket ses som mycket positivt både av medlemmar och styrelseledamöter. Samverkan gäller bland annat framtida planer för markområdet i Björkviken och området runt Brandstationen.

Medlemmar

År 2019 var drygt 170 fastigheter betalande medlemmar i FYB, vilket motsvarar ca 40% av antalet möjliga medlemmar. Idag ligger drygt 430 fastigheter inom FYBs område. Antalet potentiella medlemmar har under de senaste åren ökat något på grund av nybyggnation och avstyckningar.

Intentionen är att rekrytera fler medlemmar till FYB bland annat via Facebook ”Vi på Resarö” samt via utskick, skyltar och anslag på ön. Skyltar vid respektive brygga tydliggör att det är FYB som förvaltar bryggorna och strandområdet.

Ett av FYBs syften är att möjliggöra tillgång till bryggor och strandnära markområden. Samtliga medlemmar uppmuntras att sprida detta budskap till grannar och andra öbor så att ännu fler medlemmar engagerar och ansluter sig. Vilka fastigheter som ligger inom FYBs område och därmed har möjlighet att bli medlem anges på föreningens hemsida.

Bad blir tillgängligt för allt fler runtom på ön vilket ofta uppskattas av medlemmar. Det är viktigt att tydliggöra att FYB inte enbart hanterar bryggor och båtplatser utan även möjliggör för rekreation och social samvaro.

Badhusbryggan

FYB har hyrt ut samtliga möjliga båtplatser vid bryggan, idag 15 stycken. Kön är gemensam för samtliga bryggor.

Styrelsen har på tidigare årsstämma fått ett godkännande för större budget för renovering av Badhusbryggan. Dock har renoveringen inte kunnat påbörjas och slutföras på grund av bristande tillgång till leverantörer som kan genomföra uppdraget. Det har visat sig svårt att få intresse från leverantörer då det inte är en total rivning och uppbyggnad som är aktuell. Styrelsen jobbar vidare på bredare front för att se till att renoveringen är klar lagom till badsäsongen 2021.

Under 2019 har ytterligare några träd fällts. Ris och sly har eldats och det har städats runt Badhusbryggan. Markområdet hålls efter på ett önskvärt sätt av ägarna till närliggande grannfastigheter.

De två gästbojarna har använts och flera medlemmar har uttryckt sin uppskattning för dessa.

Hamnkapten är Jonn Persson

Ytterbyviksbryggan

Under 2019 har samtliga 46 båtplatser av hyrts ut. Viss omstrukturering mellan båtplatsinnehavare kan göras beroende på att platsernas storlek varierar, liksom båtarnas storlek. Detta ligger inom hamnkaptenens ansvar att besluta.

Hamnkapten är Johan Lundh.

Ytterbyuddsbryggan

Grannar har röjt på området efter tillåtelse från FYB.

Björkviken

Området FYB äger röjdes under 2019. YBS äger själva marken närmast bryggan. FYB har beslutat att tillsammans med YBS utveckla området och rusta bryggan vilket kommer att ske under 2020.

Gamla brandstationen

Marken som byggnaden står på ägs av YBS och arrenderas av FYB. Lokalen med angränsande markområde har under verksamhetsåret hyrts ut och byte av hyresgäst har skett. Nuvarande hyresgäst är Resarö Trädfällning och de har mot sänkt hyra påbörjat en renovering av brandstationen vilket är mycket uppskattat av föreningen och resaröborna.

Ångbåtsbryggan

FYBs mark vid ångbåtsbryggan har röjts via YBS försorg vilket är naturligt då de även sköter om anslutande markområde med strand and brygga.

Styrelsens arbete

Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen under verksamhetsåret 2019. Då arbetsbördan för kassören kan vara betungande har styrelsen under året köpt in extern hjälp med löpande bokföring samt fakturering. Då detta har varit lyckat ser styrelsen positivt på att fortsätta köpa in denna tjänst även i framtiden.

Föreningen har använt ungdomar från lokala föreningar för röjningsarbeten, distribution av utskick och liknande uppgifter.

Övrigt

Styrelsen har ett Swish-konto till föreningen för att underlätta inbetalning av medlemsavgifter. Numret är: 123 618 46 34

Styrelsen bevakar planfrågor som rör FYB inom exempelvis Resarö Mitt. Medlemmar som är engagerade i planfrågor kan kontakta Gunilla Lauters i Resarö Bygdeförening.

Motioner

Inga motioner har inkommit under året.

Ett varmt tack till alla er som med ideellt arbete välvilligt ställt upp för att hålla våra bryggor och fastigheter i gott skick!

Resarö maj 2020

_________________________

Markus Kroon, Ordförande Sara Thollin, Kassör

_________________________

Jan-Eric Ramberg, Sekreterare Johan Lundh, Ledamot

_________________________

Per Fellenius, Suppleant Jan Ahlén, Suppleant

Material inför stämman

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen, resultat- och balansrapport samt budgetförslag för verksamhetsåret 2020:

Kallelse till föreningsstämma 2020

Kallelse till föreningsstämma 2020

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma.

 

När? Torsdag 11 juni klockan 19

Var? Resarö Bygdegård

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningen stadgar om verksamhetsåret 2019, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och verksamhetsplan för 2020 för beslut av stämman.

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 170 och av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet. Vi söker fler styrelseledamöter och andra som kan driva vår förening framåt.

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning  senast den 28 maj.

Medlemsavgift: 200 kr till plusgiro eller SWISH – ange fastighetsbeteckning

Plusgiro: 5 30 11 – 3 SWISH: 123 618 46 34

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Här kan du ladda ner en fullmakt:

 

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande

 

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5. Godkännande av kallelse

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen

8. Styrelsen presenterar årsredovisning

9. Revisorernas utlåtande

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2019

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning

14. Val av revisor och suppleant

 1. Fastställande av budget 2020

16. Övriga frågor

17. Stämman avslutas

Med tanke på Corona-läget kan stämman komma att hållas utomhus.