Fastighetsägareföreningen Ytterby B u.p.a. FYB

Styrelsen får för verksamhetsåret avge följande verksamhetsberättelse.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande Annika Vangstad

Kassör Sara Thollin

Sekreterare Jan-Eric Ramberg

Ledamot Ulrika Thorildsson

Ledamot Olof Andersson

Suppleant Per Fellenius

Suppleant Jan Ahlén

Revisor Thomas Telander

 

Hamnkaptener Ulf Björneheim (Badhusbryggan) för omval

Ulrik Sturk (Ytterbyviksbryggan) för omval

Tillsynsman Olof Anderson (Ytterbyuddsbryggan)

Föregående årsstämma hölls tisdagen den 18 april 2017. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 1 styrelsemöte samt mailkontakt för beslut per capsulam. Styrelsen har även deltagit på årsstämman för YBS gällande ärendet uppsägning av ett angränsande arrende på marken i Björkviken.

Medlemmar

År 2017 var 196 fastigheter medlemmar i FYB, vilket motsvarar knappt 50% av antalet möjliga medlemmar. Idag ligger drygt 400 fastigheter inom FYBs område. Antalet medlemmar har blivit något fler under 2017. Antalet potentiella medlemmar har under de senaste åren ökat på grund av nybyggnation och avstyckningar.

Intentionen är att rekrytera fler medlemmar till FYB bland annat via Facebook ”Vi på Resarö” samt via skyltar och anslag på ön. Föreningen FYB tillför ökad livskvalitet för de boende på ön genom att möjliggöra tillgång till brygger och strandnära områden. Samtliga medlemmar uppmuntras att sprida detta budskap till grannar och andra öbor så att ännu fler medlemmar engagerar och ansluter sig. Vilka fastigheter som ligger inom FYBs område och därmed har möjlighet att bli medlem anges på föreningens hemsida.

Badhusbryggan

FYB har hyrt ut samtliga möjliga båtplatser vid bryggan, idag 15 stycken. Kön är gemensam för samtliga bryggor. Inga medlemmar finns på kölistan för närvarande.

Styrelsen identifierade i höstas att det finns ett stort renoveringsbehov av bryggan. Två offertförfrågningar (Kurre Witt och Saxaren) har efterfrågats men ingen slutoffert har inkommit. Budget avsätts dock för en större renovering under 2018. Ett flertal medlemmar har åtagit sig att engagera sig i renoveringen.

Under 2017 har det även röjts, eldats och städats runt Badhusbryggan. Ett flertal träd har fällts och markområdet hålls efter av ägarna till närliggande grannfastigheter.

En arborist ska under våren 2018 klippa träden utmed gångvägen ner mot bryggan från Bygårdsvägen.

Gästbojarna har använts och flera medlemmar har uttryckt sin uppskattning för dessa.

Styrelsen fortsätter att utvärdera om en förlängning av bryggan samt om en enklare vedeldad bastuanläggning kan byggas. En pontonmodell kostar ca 150 000 kronor vilket bedöms vara för dyrt.

Istället föreslås en monteringsfärdig modell som står på land. Bokning är tänkt att ske via Google Calendar och en kod erhålls vid bokning via ett kodlås. Betalning ska ske via Swish. Ved står gästerna själva för samt städning av bastun efter användning.

På sikt önskar styrelsen en lägre flytbrygga, beroende på bygglov. Oklarheter med bryggans inritning på karta föreligger. Styrelsen undersöker om vad som krävs i form av bygganmälan och bygglov alternativt godkännande av dispens. Planeringen för detta fortsätter under 2018.

Ytterbyviksbryggan

Under 2017 har samtliga 46 båtplatser av hyrts ut vid bryggan. Vid utgången av 2017 stod inga båtägare i kö för en permanent plats. Genom att aktivt följa upp nyttjande av båtplatserna har beläggningen ökat markant på bryggan med den positiva effekten att samtliga i kön kunnat erbjudas plats. Viss omstrukturering mellan båtplatsinnehavare kan göras beroende på att platsernas storlek varierar, liksom båtarnas storlek. Detta ligger inom hamnkaptenens ansvar att besluta. Vid önskemål om alternativ bryggplats är det dock viktigt att medlemmen betalar köavgiften eftersom plats ges utifrån inbetalningsdatum.

Bryggkapten Ulrik Sturk önskar avgå under våren och styrelsen arbetar tillsammans med Ulrik för att finna en efterträdare.

Ytterbyuddsbryggan

Grannar har röjt på området efter tillåtelse från FYB. En ny badstege behövs inför kommande säsong.

Björkviken

Området röjdes under 2017. FYB är intresserade av att ta över arrende av YBS angränsande mark när tillfälle ges för att utveckla området och rusta bryggan.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete haltar på grund av tidsbrist. Styrelsen konstaterade att det är mycket svårt med rekrytering av nya ledamöter och funktionärer. Vissa tjänster som kassör är betungande och styrelsen ska utvärdera om bokföringsarbetet kan köpas in för att stötta den ansvarige kassören.

Föreningen ska även undersöka att använda ungdomar från lokala föreningar för röjningsarbeten och liknande uppgifter.

Övrigt

Kassören skaffar en Swish-konto till föreningen för att underlätta inbetalning av medlemsavgifter.

Plangruppen på Resarö: Styrelsen följer utvecklingen i denna grupp men agerar inte som part eftersom det ligger utanför föreningens syfte och styrelsens mandat. Förslaget är att medlemmar kan ta del av information vi Facebook grupper och därmed själva inkomma med sina yttranden som fastighetsägare.

Gamla brandstationen

Lokalen har under verksamhetsåret varit uthyrd. Marken som byggnaden står på ägs av YBS och arrenderas av FYB. Fastigheten är i mycket dåligt skick och används idag endast som förråd.

Ångbåtsbryggan

FYBs mark vid ångbåtsbryggan har röjts via YBS försorg vilket är naturligt då de även sköter om anslutande markområde med strand and brygga.

Motioner

Inga motioner inkommit under året.

Övrigt

Inga medlemmar i kö för närvarande.

Ett varmt tack till alla er som med ideellt arbete välvilligt ställt upp för att hålla våra bryggor och fastigheter i gott skick!

Resarö i april 2018

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *