FYB – Fastighetsägareföreningen Ytterby B, u.p.a. 

Dag:     Onsdag den 19 mars

Tid:     19.00

Plats:    Bygdegården, Ytterbyvägen, Resarö

Dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
 8. Styrelsen presenterar årsredovisningen
 9. Revisorernas utlåtande
 10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2013
 12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
 13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)
 14. Val av en eller två suppleanter (2 år)
 15. Val av revisor samt dess suppleant (1 år)
 16. Val av valberedning (1 år)
 17. Behandling och beslut av motioner:
  1. Förslag om att höja medlemsavgift från 100 till 200 kronor per år samt ta bort inträdesavgiften.
  2. Förslag om extra utdebitering av en extra årsavgift för båtplats på Ytterbyviksbryggan för att delfinansiera renoveringen.
  3. Protokoll och viktiga meddelanden ska publiceras på föreningens hemsida istället för att tillkännages genom anslag – stadgeändring
  4. Kallelser till årsstämma och annan kommunikation med medlemmar ska kunna ske via web och e-post – stadgeändring
  5. En enkät till medlemmarna ska endast kunna publiceras på föreningens hemsida och skickas till medlemmar via epost- stadgeändring
 18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014, se http://ytterbyb.wordpress.com/
 19. Övriga frågor, utan beslut
 20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 21. Stämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen för FYB

Resultat- och balansrapport 2013, verksamhetsplan samt budget för 2014, samt motioner finns tillgängliga på denna sida inom kort.

Finns även att beställa via mail från kassör, hilde@nordhagen.se.

Kan du inte komma?

Ladda ner fullmakt till stämman här:FYB Fullmakt årsstämman 19 mars 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *