Kallelse till föreningsstämma 2020

Kallelse till föreningsstämma 2020

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma.

 

När? Torsdag 11 juni klockan 19

Var? Resarö Bygdegård

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningen stadgar om verksamhetsåret 2019, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och verksamhetsplan för 2020 för beslut av stämman.

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 170 och av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet. Vi söker fler styrelseledamöter och andra som kan driva vår förening framåt.

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning  senast den 28 maj.

Medlemsavgift: 200 kr till plusgiro eller SWISH – ange fastighetsbeteckning

Plusgiro: 5 30 11 – 3 SWISH: 123 618 46 34

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Här kan du ladda ner en fullmakt:

 

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande

 

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5. Godkännande av kallelse

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen

8. Styrelsen presenterar årsredovisning

9. Revisorernas utlåtande

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2019

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning

14. Val av revisor och suppleant

 1. Fastställande av budget 2020

16. Övriga frågor

17. Stämman avslutas

Med tanke på Corona-läget kan stämman komma att hållas utomhus.

Protokoll fört vid FYBs årsstämma 2018

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Ladda ner protokollet här. 

Torsdagen den 3 maj kl 19.00 på Resarö Bygdegård

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Ulrik Sturk och Thomas Thornberg valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYB:s område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

Totalt 11 fastigheter varav en genom fullmakt var representerade. Röstlängden godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2017. Se verksamhetsberättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/. Föreningen hade under 2017 196 stycken medlemmar. Hamnkapten Ulrik Sturk redogjorde för verksamheten på Ytterbyviksbryggan. Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade årsredovisningen för 2017. Se bilaga.

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017.
Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2017
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017.

11. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn. Stämman godkände förslaget till arvoden för 2018.

12. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöternas Jan-Eric Ramberg och Sara Thollins poster står för omval, likaså suppleanten Jan Ahlén. Ordinarie ledamot Olof Andersson önskar lämna styrelsen.

Sara Thollin och Jan-Eric Ramberg omvaldes. Till ny ordinarie ledamot valdes Thomas Thornberg. Jan Ahlén omvaldes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år.

Styrelsen påpekade att det inte har varit möjligt att skapa en valberedning under de senaste åren vilket stadgarna kräver. Ingen medlem på stämman önskade heller i år att ingå i en valberedning varför styrelsen återigen tvingas hitta kandidater till framtida styrelseplatser.

13. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Per Molund till revisorssuppleant, båda för ett år.

14. Fastställande av budget 2018
Ordförande Annika Vagnstad och kassör Sara Thollin presenterade verksamhetsplan och budget för 2018. Verksamhetsplan och budget godkändes av stämman.

15. Övriga frågor
Inga motioner hade inkommit till stämman. Följande övriga frågor anmäldes.
Förslag om att underlätta och effektivisera medlemshantering. Stämman föreslog en stadgeändring som gör det möjligt att kalla till stämma enbart via digitala kanaler: e-post, mobilt och sociala medier. En stadgeändring kräver beslut av två på varandra efterföljande ordinarie stämmor. Ändringsbeslut ska tas med enkel majoritet på första stämman och med två-tredjedels majoritet på den efterföljande. Beslutet om stadgeändring på denna stämma var enhälligt. Frågan ska alltså återigen tas upp på nästa årsstämma.

Servitut för omregistrering. En ny lag för inaktuella servitut börjar gälla den 1 juli 2018. Stämman uppmanade styrelsen att kontrollera om det gäller för några servitut som rör FYB. Resultat kommuniceras på föreningens hemsida.
.
Ramp på Ytterbyviksbryggan – Gunnar Thörnqvist föreslog att en arbetsgrupp utreder renoverandet av iläggningsrampen på bryggan och återkomma med en plan och en budget till styrelsen. Investeringen kommer sannolikt att vara av den storleken som kräver medlemmarnas godkännande.

Plangrupp Resarö. Per Fellenius, FYB:s representant, redogjorde för alla turer i gruppen och dilemmat av att representera föreningen i en fråga där inte styrelsen har ett klart mandat. Stämman fann det dock värdefullt att FYB deltar i processen och håller styrelse och medlemmar informerade.

16. Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga.

Vid protokollet

Jan-Eric Ramberg

Städdag och ny kapten på Ytterbyviksbryggan

Båtplatsinnehavare vid Ytterbyviksbryggan träffas nu på söndag kl 10 för enklare underhåll och städning av hamnplanen. SMHI lovar fint väder så missa inte detta tillfälle att träffa dina båtgrannar under trevliga former.

Vi kan också meddela att Johan Lundh tar över som hamnkapten efter Ulrik Sturk.

Ulrik avtackades med blommor på FYBs årsstämma häromdagen som tack för ett enastående arbete med bryggan.

Meddelande till båtplatsinnehavare

Tack alla båtplatshyresgäster som deltog på städdagen den 7 maj. I år var vi drygt 20 stycken varför jobbet gick bra och effektivt. För er som inte var där kan ni nu se att bryggan är oljad, busskuren nymålad, planen har fått ett lager grus samt blivit städad. Vid vår samling hade vi en bra diskussion om vikten att höja nyttjandet av båtplatserna i föreningen. På så sätt skapar vi attraktion för medlemskap i föreningen vilket betyder att vi får ekonomi för framtida underhåll av bryggan.

Du som båtplatshyresgäst kan bidra genom att:
1. Meddela mig om ni av något skäl ser att ni inte kommer använda platsen i år. Jag har redan fått några sådana besked och kunnat förmedla de platserna till kön. Tack!

2. Om du har en sammanhängande tid med båten på annan plats meddela hamnkapten så att vi kan skapa utrymme för gäster.

3. Börja använda platsen senast 1 juni.

För er som är intresserade av en eventuell uppgradering av sjösättningsrampen är det viktigt att meddela mig så att planeringsarbete kan påbörjas i god tid.

Nu längtar vi alla till en härlig båtsommar!

Hamnkapten Ytterbyviksbrygga Ulrik Sturk

Effektivisera FYB – tre motioner till FYBs årsstämma 2014

 

Bakgrund

Under senare år har det varit mycket svårt att rekrytera både medlemmar till föreningen och därmed också till styrelse och valberedning. Styrelsearbetet i sig är stimulerande och betydelsefullt för FYB, men många gamla och ineffektiva arbetsmetoder gör stundom arbetet tidsödande för framförallt styrelse och hamnkaptener. Tidsbrist är den vanligaste invändningen som anförs när vi försöker rekrytera ledamöter till styrelsen. FYBs styrelse föreslår därför ett antal olika åtgärder som utnyttjar modern teknik till att göra föreningsarbetet mer effektivt. Åtgärderna nedan förutsätter ändringar eller förtydliganden av FYBs stadgar (se http://media.ytterbyb.se/2011/02/stadgar-fyb-1.pdf) varför dessa enligt paragraf 23 måste beslutas på två efterföljande ordinarie årsstämmor.

 

 1. Motion 1: Protokoll och viktiga meddelanden ska publiceras på föreningens hemsida istället för att tillkännages genom anslag.
  Bakgrund: Paragraf 10 i föreningens stadgar säger att ”Alla viktiga meddelanden till medlemmarna tillkännages genom anslag på minst fem tydliga platser inom Ytterby B.” Detta tillvägagångssätt är tidsödande och ineffektivt. Publicering på webben spar tid för styrelsen och förbättrar informationen till medlemmarna. Genom webben kan medlemmar kommentera och ge förslag.

  Förslag till ny stadgetext i paragraf 10: Alla viktiga meddelanden till medlemmarna tillkännages genom anslag på föreningens webbsida.
  Förslag till ny stadgetext i paragraf 12: Meddelanden till medlemmarna skall lämnas skriftligen till bostadsadress eller via elektroniskt post.

  Förslag att följande text stryks i paragraf 10: ”Alla viktiga meddelanden till medlemmarna tillkännages genom anslag på minst fem tydliga platser inom Ytterby B.”

 2. Motion 2:
  Kallelser till årsstämma och annan kommunikation med medlemmar ska kunna ske via web och e-post när styrelsen bedömer att detta kan ske på ett effektivt sätt och nå samtliga medlemmar.
  Bakgrund: Hantering av medlemsregister och utskick via post och manuell utdelning är kostsamt och tidsödande. Ett elektroniskt medlemsregister där information och kallelser via epost skulle spara både tid och kostnader när det väl är etablerat. En webbaserad lösning innebär också utmaningar, bland annat i att sätta upp systemet och hålla uppgifter om medlemmar och epost-adresser uppdaterade. Styrelsen ser inte att detta är möjligt under 2014 men önskar mandat att fatta ett sådant beslut när tekniska och resursmässiga lösningar finns på plats.

  Förslag till stadgetext i paragraf 15: Till ordinarie eller extra stämma kallas medlemmarna skriftligen till bostadsadress eller via elektronisk post tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämma.

 3. Motion 3: Mandat för styrelsen att vidta brådskande reparationer av föreningens egendom – förslag till tillägg i stadgarna:

  Bakgrund: Paragraf 10 i föreningens stadgar säger att ”i frågor av stor principiell eller ekonomisk betydelse för medlemmarna får styrelsen endast handla enligt stämmans direktiv. Som alternativ får styrelsen inhämta medlemmarnas mening genom skriftligt enkät”.
  Utskick av enkäter är tidsödande, ger av erfarenhet mycket låg svarsfrekvens och är kostsamt för föreningen. En sådan enkät ska kunna publiceras på hemsida och skickas via epost vilket spar tid och kostnader samt ger medlemmar större möjligheter till att ge kommentarer och att ställa frågor till styrelsen.
  Förslag till ny stadgetext i paragraf 10: En enkät kan även publiceras på föreningens hemsida och skickas till medlemmar via epost.

   

  Resarö 19 december 2013

Cecilia Ardefors, Jan-Eric Ramberg, Hilde Nordhagen, Annika Vagnstad, Ulrika Thorildsson, Klas Gunnarson

Kallelse årsstämma 2014

FYB – Fastighetsägareföreningen Ytterby B, u.p.a. 

Dag:     Onsdag den 19 mars

Tid:     19.00

Plats:    Bygdegården, Ytterbyvägen, Resarö

Dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
 8. Styrelsen presenterar årsredovisningen
 9. Revisorernas utlåtande
 10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2013
 12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
 13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)
 14. Val av en eller två suppleanter (2 år)
 15. Val av revisor samt dess suppleant (1 år)
 16. Val av valberedning (1 år)
 17. Behandling och beslut av motioner:
  1. Förslag om att höja medlemsavgift från 100 till 200 kronor per år samt ta bort inträdesavgiften.
  2. Förslag om extra utdebitering av en extra årsavgift för båtplats på Ytterbyviksbryggan för att delfinansiera renoveringen.
  3. Protokoll och viktiga meddelanden ska publiceras på föreningens hemsida istället för att tillkännages genom anslag – stadgeändring
  4. Kallelser till årsstämma och annan kommunikation med medlemmar ska kunna ske via web och e-post – stadgeändring
  5. En enkät till medlemmarna ska endast kunna publiceras på föreningens hemsida och skickas till medlemmar via epost- stadgeändring
 18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014, se http://ytterbyb.wordpress.com/
 19. Övriga frågor, utan beslut
 20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 21. Stämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen för FYB

Resultat- och balansrapport 2013, verksamhetsplan samt budget för 2014, samt motioner finns tillgängliga på denna sida inom kort.

Finns även att beställa via mail från kassör, hilde@nordhagen.se.

Kan du inte komma?

Ladda ner fullmakt till stämman här:FYB Fullmakt årsstämman 19 mars 2014

Rapport från extrastämman den 4 december

Totalt 21 fastigheter var representerade vid FYBs extrastämma på Resarö Bygdegård den 4 december. Stämman var utlyst för att behandla frågan om renovering av Yttervyviksbryggan.

Bryggkapten Anders Holmkvist berättade om bakgrunden till reparationsbehovet och redogjorde för förslagen till åtgärder, samt kostnader för dessa. De två tillfrågade entreprenörerna har försäkrat att arbetet ska bli klart den 15 april, vilket kommer att skrivas in i det slutgiltiga avtalet.

Finansiering: Hilde Nordhagen redogjorde för FYBs ekonomiska ställning och budgetförslag för verksamhetsåret 2014. Reparationskostnaden tas ur FYBs kassa och med förslag på en avskrivning på fem år.

Styrelsen kommer att bereda ett förslag på förstärkning av föreningens ekonomi till ordinarie årsstämma. Extra utdebitering för båtplatsinnehavarna kan bli aktuellt. I samband med detta diskuterades vikten av att få in fler medlemmar till föreningen.

Stämman beslutade att föreningen ska genomföra reparationerna inom kostnadsramen 250 000 kronor samt gav styrelsen i uppdrag att fortsätta upphandlingen i enlighet med redovisat förslag.   Beslutet var enhälligt.

Reparation Ytterbyviksbryggan

Styrelsen och hamnkaptenen bedömer att följande åtgärder måste utföras vid Ytterbyviksbryggan:

 1. Stenkistan som är landfästet är uttjänat och ny stenkista skall ersätta.
 2. Bryggdelen längst ut har gått isär och är på väg att lossna. Här behövs antingen en helt ny sektion eller att nuvarande sektion lyfts av och förstärkning byggs under befintliga delen. Vid den här sektionen ligger också de tyngsta båtarna.
 3. Vid ett antal stolp-par behövs ny förstärkning. 4 stycken förstärkningar gjordes i mars 2013 men det finns fler som börjar spricka.
 4. Några akterstolpar behöver rätas upp.
 5. Gammalt virke från stenkistor, reglar och däck måste miljöåtervinnas.

Baserat på de två offerter som begärts in och inkommit räknar styrelsen med en totalkostnad på maximalt 250 000 kronor. Kostnaderna kommer att belasta resultatet under 2014. Beloppet kan inledningsvis finansieras ur FYBs kassa som idag uppgår till ca 400 000 kronor. Båtintäkter från bryggan uppgår till ca 80 000 kronor per år, driftskostnaderna till ca 45 000 kronor.

Vid extrastämman den 4 december kommer styrelsen att söka mandat för reparationskostnaden på 250 000 kronor. Till ordinarie årsstämma under våren kommer styrelsen att föreslå att en extra årsavgift tas ut för samtliga båtplatser vid Ytterbyviksbryggan. Detta gäller då endast under 2014.

 

Välkomna till extrastämman på Resarö Bygdegård onsdagen den 4 december klockan 19.00

 

Styrelsen för FYB

 

 

Plangruppen för Resarö

Plangruppen är en samverkansgrupp där kallelsen går ut till 26 personer som (förutom Bygdeföreningen) representerar 12 olika boende/ägarföreningar på Resarö i syfte att inkomma med synpunkter på Kommunens detaljplanearbete.

Hittills har gruppen lämnat svar på detaljplanen för Storäng och på Vaxholms översiktsplan 2030.

Gruppen har enats om att de gemensamt driver frågan om att säkra en ”varsam exploatering av Resarö med bibehållen natur och skärgårdskaraktär”. Gruppen vill i största möjliga utsträckning bevara Killingen som naturområde för rekreation och friluftsliv.

Respektive representant ansvarar för att förankra yttranden i sina respektive styrelser innan det lämnas till in kommunen.

Idéer, tankar eller synpunkter från FYBs medlemmar på kommunens detaljplaneförslag mottages tacksamt och dessa mailas enklast till Annika.vangstad@gmail.com.

Kommande aktivitet:

Den 19 september träffas gruppen i Resarö bygdegård för att lyssna till Susanne Erdens presentation av förslaget gällande detaljplan för Resarö Mitt

Gratis ved i Björkviken

Nu är det röjt i Björkviken och det finns gratis ved att hämta för FYBs medlemmar. Det är en blandning av hassel, björk och annan lövskog. Veden är uppkapad i en blandning av klampar och större stycken på ca 50 cm.

Du kommer enklast till Björkviken via en stig mellan Ytterbyuddsvägen 11 och 13.

För mer information, kontakta Jan-Eric Ramberg på 0708-445 939 eller Klas Gunnarsson på 070-992 16 82.