Kallelse till föreningsstämma 2019

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma.

När? Tisdagen 23 april klockan 19

Var? Resarö Bygdegård

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningen stadgar om verksamhetsåret 2018, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och verksamhetsplan för 2019 för beslut av stämman.

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 170 och av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet. Vi söker fler styrelseledamöter och andra som kan driva vår förening framåt.

*Om punkt 16 i dagordningen:Förslag om att underlätta och effektivisera medlemshantering. Årsstämman 2018 föreslog en stadgeändring som gör det möjligt att kalla till stämma enbart via digitala kanaler: e-post, mobilt och sociala medier. En stadgeändring kräver beslut av två på varandra efterföljande ordinarie stämmor. Ändringsbeslut ska tas med enkel majoritet på första stämman och med två-tredjedels majoritet på den efterföljande. Beslutet om stadgeändring på föregående stämma var enhälligt. Frågan ska alltså återigen tas upp på årets årsstämma

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning här på vår hemsida senast den 19 april.

Medlemsavgift: 200 kr till plusgiro eller SWISH – ange fastighetsbeteckning

Plusgiro: 5 30 11 – 3 SWISH: 123 618 46 34

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5. Godkännande av kallelse

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen

8. Styrelsen presenterar årsredovisning

9. Revisorernas utlåtande

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2018

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning

14. Val av revisor och suppleant

15. Fastställande av budget 2019

16. Förslag till stadgeändring: Se ovan*

17. Övriga frågor

18. Stämman avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *