Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö

Vid stämman var 18 fastigheter representerade, varav 2 genom fullmakt

 1. Årsstämmans öppnande
  Stämman förklarades öppnad.
 2. Val av ordförande för stämman
  Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.
 3. Val av sekreterare för stämman
  Ulrika Thorildsson valdes till stämmans sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  Agneta Haldestig och Niklas Argell valdes till justerare och rösträknare.
 5. Godkännande av kallelse
  Kallelsen har gått ut till betalande medlemmar, publicerats på hemsidan samt med fem stycken anslag inom föreningens område. Kallelsen godkändes.
 6. Fastställande av dagordning
  Dagordningen godkändes
  1. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
   Se verksamhetsberättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/.
   Ordförande klargjorde att arkiveringen av föreningens handlingar hos Vaxholm kommun inte kostar pengar för föreningen. Ordförande gjorde ett förtydligande om vattenproverna som tagits vid Badhusbryggan.
 7. Styrelsen presenterar årsredovisning
  Kassör Hilde Nordhagen presenterade resultat- och balansrapporterna. Kassör och Revisor förtydligade posten för insamlingen till elljusspåret som finns i balansräkningen.
 8. Revisorernas utlåtande
  Revisorn föredrog revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  Godkändes av stämman.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2013
  Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2013.
 11. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
  Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman.
 12. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)Beslutades att välja Sara Thollin, Olof Andersson (båda nyval). Jan-Eric Ramberg (omval).Annika Vagnstad, Ulrika Thorildsson och Per Fellenius har ett år kvar på sitt mandat.
 13. Val av en eller två suppleanter (2 år)Beslutades att välja: Jan Ahlén, Marcus Enetjärn. (båda nyval)
 14. Val av revisor samt dess suppleanter (1 år)Beslutades att välja Tomas Telander till revisor och Per Molund till revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning (1 år)Förslag att styrelsen agerar som valberedning godkändes av stämman
 16. Behandling och beslut av motioner:

  Motion 1: På förslag av stämman beslutades att höja medlemsavgiften till 150 kr tills inträdesavgiften tagits bort (det senare kräver stadgeändring) och därefter höja med ytterligare 50 kr till 200 kr.

  Motion 2: Beslutades enhälligt att inte ta ut någon extra debitering för finansiering av Ytterbyviksbryggans reparation, utan medlen skall tas ur kassan.

  Motion 3: Beslutades att stämmoprotokoll och andra meddelanden ska publiceras på föreningens hemsida.

  Motion 4: Beslutades att kallelser till årsstämma och annan kommunikation med medlemmar ska kunna ske via web och e-post.

  Motion 5: Beslutade att avslå förslaget om att medlemsenkäter endast ska kunna publiceras på föreningens hemsida samt skickas till medlemmarna via e-post.
  Samtidigt uppdrogs åt styrelsen att titta vidare på paragrafen 10 i stadgarna. Man bör begränsa beslut av stora principiell och/eller ekonomisk betydelse till att endast kunna fattas vid stämmor.

 17. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014
  Synpunkter och tillägg till verksamhetsplanen:
  Detaljplanen bör kontrolleras innan man tar in offert från Saxaren för att förlänga Ytterbyviksbryggan.
  Beslutades att godkänna budgeten med följande justeringar: Medlemsavgifter 30 000 kr, Båtplatsavgifter 88 800 kr, Avskrivning anläggningstillgångar 50 000 kr. Förslaget gällande Björkviken och bryggan diskuterades. Beslutades att styrelsen ska fortsätta att arbeta för att medlemmars intresse tas till vara.
 18. Övriga frågor, beslut
  Inga övriga frågor.
 19. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
  Sekreterare och justerarna kommer överens om tid och plats. Protokollet publiceras på föreningens hemsida.
 20. Stämman avslutas

  Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga medverkande.

 

Vid protokollet:

Ulrika Thorildsson

Protokollet justeras av:        

 

Agneta Haldestig                Niklas Argell

Här kan du ladda ner protokollet:Protokoll fört vid årsstämma 2014 i FYB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *