Protokoll fört vid årsstämma 2023 i FYB

Övriga dokument finns här: Material inför årsstämma 2023


Måndagen den 26 april kl 19.00 på Resarö Bygdegård 

1. Årsstämmans öppnande

FYBs ordförande Markus Kroon förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Sofia Kjellkvist valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Carl Roneus Frisk och Helena Fond valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2022. Se verksamhets­berättelse och presentation på ytterbyb.se.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Oscar Satrell presenterade årsredovisningen för 2022. Se bilaga. 

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2022.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

Kommentar: Det är IFK Vaxholm som ska ha pengarna från ”Elljusspårsgruppen”

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2022
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2022.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn.  Stämman godkände förslaget till arvoden för 2023.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöterna Markus Kroon, Sofia Kjellkvist, Johan Lund och Per Fellenius mandat står för omval.

Markus Kroon, Sofia Kjellkvist, Johan Lund och Per Fellenius valdes om till styrelsen. Samtliga förordnanden är på två år.

Carl Roneus Frisk och David Westerling valdes till ledamöter och sammankallande i valberedningen.

14. Val av revisor och suppleant
Maria Rytters valdes till revisor och Tomas Telander till revisorssuppleant, båda för ett år. 

15. Budget 2023
Kassör Oscar Satrell presenterade styrelsens budgetförslag för 2023.   

16. Fastställande av budget 2023
Stämman godkände budgetförslaget för 2023. 

17. Övriga frågor 

Information om Resarö mitt. Förslag att informera medlemmarna om kommunens planer. 

18. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga. 


Vid protokollet: 

Sofia Kjellkvist 

Protokoll fört vid årsstämma 2022 i FYB

Övriga dokument finns här: https://ytterbyb.se/material-infor-arsstamman-3-2/n


Måndagen den 25 april kl 19.00 på Resarö Bygdegård 

1.Årsstämmans öppnande

FYBs ordförande Markus Kroon förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Sofia Kjellkvist valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Jonn Persson och Gunnar Törnqvist valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2021. Se verksamhets­berättelse och presentation på ytterbyb.se.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Oscar Satrell presenterade årsredovisningen för 2021. Se bilaga. 

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2021.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2021
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2021.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn.  Stämman godkände förslaget till arvoden för 2022.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöterna Oscar Satrell, Tomas Thornberg samt Sara Thollins mandat står för omval.

Tomas Thornberg och Oscar Satrell omvaldes som ordinarie ledamöter. Samtliga förordnanden är på två år.

Susanne Gunnarsson valdes som ny suppleant till styrelsen. 

Sara Thollin avgår som suppleant. 


Annika Vangstad valdes till sammankallande i valberedningen.

14. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Jonn Persson till revisorssuppleant, båda för ett år.

15. Fastställande av budget 2021
Kassör Oscar Satrell presenterade styrelsens budgetförslag för 2021.  

Budgetförslaget med den föreslagna höjningen av båtplatsavgifter godkändes av stämman. 

16. Höjning av medlemsavgift

Stämman beslutade att höja medlemsavgiften till 300 kr. 

17. Övriga frågor 

Finns det bojar vid alla bryggor? Styrelsen undersöker att det finns bojar vid alla bryggor. 

Solcellslampor, kan man sätta sådana vid Badhusbryggan?

Pengarna som finns för elljusspåret – vad kan man göra av dessa?

Vi bör marknadsföra Björkviksbryggan. 

Förslag att hyra ut kajakplatser vid Björkviksbryggan. (Dock är vattendjupet vid kajkanten begränsande faktor)

Visst underhåll behövs göras vid Ytterbyviksbryggan, såsom exempelvis landfästet mot bryggan och båtisättningsrampen. 

18. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga. 


Vid protokollet: 

Sofia Kjellkvist 

Protokoll fört vid årsstämma 2021 i FYB

Protokoll fört vid årsstämma 2021 i Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Torsdagen den 3 juni 2021 kl 19.00 digitalt via Zoom

 1. Årsstämmans öppnande
  FYBs ordförande Markus Kroon förklarade stämman öppnad.
 2. Val av ordförande för stämman
  Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.
 3. Val av sekreterare för stämman
  Oscar Satrell valdes till stämmans sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  Johan Lundh och Sofia Kjellkvist valdes till justerare och rösträknare.
 5. Godkännande av kallelse 
  Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö. 

  Kallelsen godkändes.

  Totalt 7 fastigheter var representerade. 
 6. Fastställande av dagordning
  Den föreslagna dagordningen godkändes.
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
  Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2020. Se verksamhets­berättelse och presentation på ytterbyb.se. 

  Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 
 8. Styrelsen presenterar årsredovisning
  Kassör Oscar Satrell presenterade årsredovisningen för 2020. Se bilaga. 
 9. Revisorernas utlåtande
  Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
 10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2020
  Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2020.
 1. Beslut om arvoden
  Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn.  Stämman godkände förslaget till arvoden för 2021.
 2. Val av styrelseledamöter samt valberedning
  Ordinarie ledamöterna Johan Lundhs och Markus Kroons mandat står för omval, likaså suppleanten Per Fellenius.  

  Till ny ordinarie ledamot valdes Sofia Kjellkvist. Markus Kroon och Johan Lundh omvaldes som ordinarie ledamöter. Per Fellenius omvaldes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år. 

  Annika Vangstad valdes till sammankallande i valberedningen.
 1. Val av revisor och suppleant
  Tomas Telander valdes till revisor och Sara Carlsson till revisorssuppleant, båda för ett år. 
 2. Fastställande av budget 2021
  Kassör Oscar Satrell presenterade styrelsens budgetförslag för 2021.  

  Tomas Telander föreslog att ta investeringskostnaden i Björkviken på årets resultat i stället för att skrivas av över 10 år som var föreslaget.

  Stämman var enig i att göra denna ändring. Ändringen innebär att resultatet för 2021 beräknas bli något negativt (-23 824 kr)

  Budgetförslaget med den föreslagna ändringen godkändes av stämman. 
 1. Övriga frågor
  Inga motioner hade inkommit till stämman. Inga övriga frågor anmäldes.  
 2. Stämman avslutas
  Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga. 

Vid protokollet

Oscar Satrell

Protokoll fört vid årsstämma 2020 i FYB

Protokoll fört vid årsstämma 2020 i FYB

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Torsdagen den 11 juni 2020 kl 19.00 på Resarö Bygdegård

1. Årsstämmans öppnande
FYBs ordförande Markus Kroon förklarades stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Gunnar Törnkvist och Anna Öhman valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYB:s område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

Totalt 15 fastigheter var representerade varav en via fullmakt. Röstlängden godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2019. Se verksamhets­berättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade årsredovisningen för 2019. Se bilaga.

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2019.

Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2019
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2019.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn. Stämman godkände förslaget till arvoden för 2020.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöternas Tomas Tornberg, Jan-Eric Ramberg och Sara Thollins mandat står för omval, likaså suppleanten Jan Ahlén.

Till nya ordinarie ledamöter valdes Oskar Satrell och Billy Forsell. Tomas Tornberg omvaldes som ordinarie ledamot. Sara Thollin valdes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år. Jan-Eric Ramberg och Jan Ahlén ställde inte upp för omval.

Annika Vangstad valdes till sammankallande i valberedningen.

14. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Sara Carlsson till revisorssuppleant, båda för ett år.

15. Fastställande av budget 2020
Kassör Sara Thollin presenterade verksamhetsplan och budget för 2020. Verksamhetsplan och budget godkändes av stämman.

16. Övriga frågor
Inga motioner hade inkommit till stämman. Följande övriga frågor anmäldes:

– Gunnar Törnkvist framförde önskemål om renovering av iläggningsramp vid Ytterbyviksbryggan. Styrelsen har tidigare beslutat att nedprioritera frågan. Stämman beslutade att Gunnar Törnkvist tillsammans med hamnkapten Johan Lundh ska inkomma med ett förslag till projektplan och budget. Styrelsen kommer därefter att utvärdera detta i relation till övriga behov.

– Allen vid Badhusbryggan och Sjöviksvägen. Stämman önskade att styrelsen ska utreda ägarförhållandena med Vaxholms kommun.

– Eventuellt anläggande av ett utegym. Några medlemmar föreslog att man även ska beakta YBS markområde vid Ytterbyuddsvägen.

– Björkviken. FYB och YBS ska tillsamman inleda röjning och reparation av bryggan.

– Anslagstavla korsning Yttterbyvägen – Ytterbystrandsvägen ska repareras genom FYBs försorg.

17. Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga.

Vid protokollet:(Signeras elektroniskt)

Jan-Eric Ramberg

Rapport från årsstämman 2019

Tack alla som deltog på FYBs årsstämma den 23 april. Vi hälsar två nya styrelseledamöter välkomna: Markus Kroon och Johan Lundh. Ett stort tack till avgående ledamöterna Annika Vangstad (ordföranden) och Ulrika Thorildsson.

Nedan finner ni protokollet.

Protokoll fört vid årsstämma 2019 i FYB

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Tisdagen den 23 april kl 19.00 på Resarö Bygdegård

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Markus Kroon och Susanne Jarl valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYB:s område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

Totalt 14 fastigheter var representerade. Röstlängden godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Annika Vangstad gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2018. Se verksamhetsberättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/. Föreningen hade under 177 medlemmar under 2018.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade årsredovisningen för 2018. Se bilaga.

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018.

Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2018
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn. Stämman godkände förslaget till arvoden för 2019.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöternas Annika Vangstad och Ulrika Thorildsson poster står för omval, likaså suppleanten Per Fellenius.

Till ny ordinarie ledamot valdes Markus Kroon och Johan Lundh. Per Fellenius omvaldes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år.

Styrelsen påpekade att det inte har varit möjligt att skapa en valberedning under de senaste åren vilket stadgarna kräver. Annika Vangstad valdes till att leda valberedningen under 2019. Årsstämman framförde även sitt tack till Annika Vangstad och Ulrika Thorildsson som lämnade styrelsen efter många års arbete.

14. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Peter Palmqvist till revisorssuppleant, båda för ett år.

15. Fastställande av budget 2019
Kassör Sara Thollin presenterade verksamhetsplan och budget för 2019. Verksamhetsplan och budget godkändes av stämman.

16. Förslag till stadgeändring, paragraf 15

Årsstämman 2018 föreslog en stadgeändring som gör det möjligt att kalla till stämma enbart via digitala kanaler: e-post, mobilt och sociala medier. En stadgeändring kräver beslut av två på varandra efterföljande ordinarie stämmor. Ändringsbeslut ska tas med enkel majoritet på första stämman och med två-tredjedels majoritet på den efterföljande. Beslutet om stadgeändring på föregående stämma var enhälligt. Frågan ska alltså återigen tas upp på årets årsstämma. Stämman beslutade enhällig enligt styrelsens förslag om att ändra paragraf 15 i stadgarna.

Paragraf 15 i stadgarna lyder nu: Till ordinarie eller extra stämma kallas medlemmarna skriftligen till bostadsadress tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. Kallelse kan också ske via digitala kanaler. Med kallelse ska följa förslag till dagordning vid stämma.

17. Övriga frågor
Inga motioner hade inkommit till stämman. Följande övriga frågor anmäldes. Brandstationen: Styrelsen får mandat att tillsammans med YBS driva att Brandstationen används på ett för medlemmarna positivt sätt och erbjuda hyresfrihet under en viss period mot att lokalen upprustas.

Frågan om Y-bommar på Ytterbyviksbryggan. Styrelsen utreder en möjlighet att skaffa Y-bommar i samband med renovering av Badhusbryggan där ett eventuellt köp av begagnad utrustning övervägs vid renovering i Badhus och förvärv av begagnad brygga.

18. Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga.

Vid protokollet

Jan-Eric Ramberg

Protokoll fört vid årsstämma 2016 i FYB

Torsdagen den 7 april 2016 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö.

Vid stämman var 14 medlemmar representerade, varav 1 genom fullmakt

Dokument att ladda ner:

Verksamhetsberättelse 2015

FYB Resultatrapport 2015

FYB Budget 2016

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Klas Gunnarson och Ulrik Sturk valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut till samtliga inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö. Kallelsen godkändes.
Röstlängden godkändes, 14 medlemmar var närvarande varav en via fullmakt.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2015. Se verksamhetsberättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade resultat- och balansrapporterna. Vi kan konstatera ca 4 000 kr i minskade medlemsintäkter jämför med föregående år. Många medlemmar har heller inte uppfattat höjningen av medlemsavgiften till 200 kr som trädde i kraft från och med 2016. Plusresultat på ca 50 000 kr förklaras av att budgeterade investeringar inte ägt rum.

9. Revisorernas utlåtande
Sara presenterade en revisionsberättelse via brev från föreningen revisor Tomas Telander. Revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen

10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Godkändes av stämman.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2015
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2015.

12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman.

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)
Beslutades att välja Jan-Eric Ramberg, Sara Thollin och Olof Andersson på två år (samtliga omval).

14. Val av en eller två suppleanter (2 år)
Beslutades att välja Jan Ahlén (omval).

15. Val av revisor samt dess suppleanter (1 år)
Beslutades att välja Tomas Telander till revisor och Per Molund till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning (1 år)
Förslag att styrelsen agerar som valberedning godkändes av stämman. Styrelsen vädjade till medlemmar att söka kandidater till styrelsen inför nästa stämma.

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015
Se http://ytterbyb.wordpress.com/
Styrelsen presenterade verksamhetsplan och budget inför 2016.

Badhusbryggan: Offerter för renovering av Badhusbryggan tas in och bygglovet är förlängt. Stenbumlingar för att blockera nedfart till vattnet utredes som alternativ till vägbom.

Medlemmar utryckte tveksamhet till alltför stora investeringar i Badhusbryggan medan andra påpekade att efterfrågan på båtplatser kan beräknas öka under kommande år. Styrelsen menar att en eventuell investering kommer att vara av en storlek som ändå måste godkännas på en stämma. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som utreder olika alternativ och presenterat ett förslag på nästa stämma.

Ytterbyviksbryggan: Medlemmar önskade en utredning om möjligheten att modifiera iläggningsrampen vid Ytterbyviksbryggan. En arbetsgrupp tillsätts under ledning av hamnkapten Ulrik Sturk. Förslag om förbättringar ska kommuniceras till arbetsgruppen som sedan presenterar ett förslag för styrelsen. I budgeten för 2016 finns 60 000 kr avsatt för Ytterbyviksbryggan. Styrelsen uppmanades att kontrollera fakturor från den förra renoveringen för ca 10 år sedan.

Björkviken: Styrelsen och medlemmar med insyn i ärendet redogjorde för situationen i Björkviken. Önskan om röjning av nedfarten framfördes.

Budget verksamhetsår 2016: Det budgeterade underskottet på ca 37 000 kronor noterades och förklaras av genomförande av investeringar ursprungligen planerat för 2015. Budgeterat underskott uppvägs av överskottet på 50 000 kr för verksamhetsåret 2015.

Verksamhetsplanen och budgeten godkändes av stämman.

19. Övriga frågor
Styrelse och medlemmar diskuterade hur FYB ska kunna locka fler medlemmar och skapa värde för de boende inom området. Styrelsen vädjade om hjälp att rekrytera ledamöter och att nå ut till främst de nyinflyttade.

20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Sekreterare och justerarna kommer överens om tid och plats för underskrift. Protokollet publiceras på föreningens hemsida.

21. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga medverkande. Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

 

Vid protokollet:

Jan-Eric Ramberg

Protokollet från årsstämma

 

Protokoll fört vid årsstämma 2015 i FYB

Fastighetsägareföreningen Ytterby B

Onsdagen den 14 april 2015 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö

Vid stämman var 14 fastigheter representerade, varav 3 genom fullmakt

 

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Ulrika Thorildsson valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Hilde Nordhagen och Klas Gunnarsson valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse
Kallelsen har gått ut till alla inom FYBs område och publicerats på hemsidan. Kallelsen godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Se verksamhetsberättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade resultat- och balansrapporterna.

9. Revisorernas utlåtande
Revisorn föredrog revisionsberättelsen via brev för det gångna verksamhetsåret samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Godkändes av stämman.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2014
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman.

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)

Beslutades att välja Annika Vagnstad, Ulrika Thorildsson båda omval.

14. Val av en eller två suppleanter (2 år)

Beslutades att välja: Per Fellenius (omval)

15. Val av revisor samt dess suppleanter (1 år)

Beslutades att välja Tomas Telander till revisor och Per Molund till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning (1 år)

Förslag att styrelsen agerar som valberedning godkändes av stämman

17. Behandling och beslut av motioner:

Inga motioner har inkommit, däremot ska en motion från fjolåret åter behandlas i år.

1 Förslag om att höja medlemsavgift från 100 till 200 kronor per år samt ta bort inträdesavgiften. (Beviljades 2014, men det kräver ett stämmobeslut till):

Stämman beslutades att genomföra förslaget.

2 Förslag om att höja båtplatsavgifter med 10%, 2015:

Stämman beslutade att genomföra förslaget, medlemmarnas kunskap tas till vara och onödiga kostnader för hantverkare och dylikt undviks.

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015
se http://ytterbyb.wordpress.com/
Den bom som föreslogs sättas upp på badhusbryggan för att förhindra stölder, motsatte sig en av medlemmarna till medan de andra var för den. Styrelsen ska under året undersöka möjligheten med en flytbrygga för kajak eller kanoter vid en av bryggorna. Medlemmarna utryckte en önskan att arrendera YBS mark vid Björkviken. I övrigt godkändes verksamhetsplanen och budgeten för 2015 av stämma.

19. Övriga frågor, beslut:

· Enbart styrelsearvode till de som aktivt engagerar sig i föreningen.
– Stämman bad styrelsen att ta fram ett förslag till nästa årsstämma.

· Genomgång av båtplatsinnehavare. Uppsägning av innehavare som inte tillhör FYB. Medlemmar i FYB ska alltid ha företräde till båtplatser.
– Stämman beslutade att genomföra styrelsens förslag

· Starta en intressegrupp att bli kallade när vi ska ”jobba” (röjning och underhåll)
– Det är en bra idé, marknadsför jobb som ska utföras på hemsidan och andra sociala medier.

20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Sekreterare och justerarna kommer överens om tid och plats. Protokollet publiceras på föreningens hemsida.

21. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga medverkande.

Vid protokollet:

Ulrika Thorildsson

 

Protokoll fört vid årsstämma 2014 i FYB, Fastighetsägareföreningen Ytterby B

Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö

Vid stämman var 18 fastigheter representerade, varav 2 genom fullmakt

 1. Årsstämmans öppnande
  Stämman förklarades öppnad.
 2. Val av ordförande för stämman
  Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.
 3. Val av sekreterare för stämman
  Ulrika Thorildsson valdes till stämmans sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  Agneta Haldestig och Niklas Argell valdes till justerare och rösträknare.
 5. Godkännande av kallelse
  Kallelsen har gått ut till betalande medlemmar, publicerats på hemsidan samt med fem stycken anslag inom föreningens område. Kallelsen godkändes.
 6. Fastställande av dagordning
  Dagordningen godkändes
  1. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
   Se verksamhetsberättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/.
   Ordförande klargjorde att arkiveringen av föreningens handlingar hos Vaxholm kommun inte kostar pengar för föreningen. Ordförande gjorde ett förtydligande om vattenproverna som tagits vid Badhusbryggan.
 7. Styrelsen presenterar årsredovisning
  Kassör Hilde Nordhagen presenterade resultat- och balansrapporterna. Kassör och Revisor förtydligade posten för insamlingen till elljusspåret som finns i balansräkningen.
 8. Revisorernas utlåtande
  Revisorn föredrog revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  Godkändes av stämman.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2013
  Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2013.
 11. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
  Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman.
 12. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)Beslutades att välja Sara Thollin, Olof Andersson (båda nyval). Jan-Eric Ramberg (omval).Annika Vagnstad, Ulrika Thorildsson och Per Fellenius har ett år kvar på sitt mandat.
 13. Val av en eller två suppleanter (2 år)Beslutades att välja: Jan Ahlén, Marcus Enetjärn. (båda nyval)
 14. Val av revisor samt dess suppleanter (1 år)Beslutades att välja Tomas Telander till revisor och Per Molund till revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning (1 år)Förslag att styrelsen agerar som valberedning godkändes av stämman
 16. Behandling och beslut av motioner:

  Motion 1: På förslag av stämman beslutades att höja medlemsavgiften till 150 kr tills inträdesavgiften tagits bort (det senare kräver stadgeändring) och därefter höja med ytterligare 50 kr till 200 kr.

  Motion 2: Beslutades enhälligt att inte ta ut någon extra debitering för finansiering av Ytterbyviksbryggans reparation, utan medlen skall tas ur kassan.

  Motion 3: Beslutades att stämmoprotokoll och andra meddelanden ska publiceras på föreningens hemsida.

  Motion 4: Beslutades att kallelser till årsstämma och annan kommunikation med medlemmar ska kunna ske via web och e-post.

  Motion 5: Beslutade att avslå förslaget om att medlemsenkäter endast ska kunna publiceras på föreningens hemsida samt skickas till medlemmarna via e-post.
  Samtidigt uppdrogs åt styrelsen att titta vidare på paragrafen 10 i stadgarna. Man bör begränsa beslut av stora principiell och/eller ekonomisk betydelse till att endast kunna fattas vid stämmor.

 17. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014
  Synpunkter och tillägg till verksamhetsplanen:
  Detaljplanen bör kontrolleras innan man tar in offert från Saxaren för att förlänga Ytterbyviksbryggan.
  Beslutades att godkänna budgeten med följande justeringar: Medlemsavgifter 30 000 kr, Båtplatsavgifter 88 800 kr, Avskrivning anläggningstillgångar 50 000 kr. Förslaget gällande Björkviken och bryggan diskuterades. Beslutades att styrelsen ska fortsätta att arbeta för att medlemmars intresse tas till vara.
 18. Övriga frågor, beslut
  Inga övriga frågor.
 19. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
  Sekreterare och justerarna kommer överens om tid och plats. Protokollet publiceras på föreningens hemsida.
 20. Stämman avslutas

  Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga medverkande.

 

Vid protokollet:

Ulrika Thorildsson

Protokollet justeras av:        

 

Agneta Haldestig                Niklas Argell

Här kan du ladda ner protokollet:Protokoll fört vid årsstämma 2014 i FYB

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2013 samt budget för 2014

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning  för 2013 samt budgetförslaget för 2014.

FYB Verksamhetsberättelse 2013

Resultat 2013

Balans 2013

Budgetförslag 2014

Noterbart i budgeten är förstås reparationen av Ytterbyviksbryggan på 250 000 kronor vilket styrelsen föreslår skrivs av på 5 år, samt en extra utdebitering per båtplats på denna brygga för att delfinansiera projektet. Förslaget om höjd medlemsavgift måste beslutas av två på varandra efterföljande stämmor varför det inte kan bli aktuellt förrän år 2015.