Protokoll fört vid årsstämma 2020 i FYB

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Torsdagen den 11 juni 2020 kl 19.00 på Resarö Bygdegård

1. Årsstämmans öppnande
FYBs ordförande Markus Kroon förklarades stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Gunnar Törnkvist och Anna Öhman valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYB:s område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

Totalt 15 fastigheter var representerade varav en via fullmakt. Röstlängden godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2019. Se verksamhets­berättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade årsredovisningen för 2019. Se bilaga.

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2019.

Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2019
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2019.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn. Stämman godkände förslaget till arvoden för 2020.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöternas Tomas Tornberg, Jan-Eric Ramberg och Sara Thollins mandat står för omval, likaså suppleanten Jan Ahlén.

Till nya ordinarie ledamöter valdes Oskar Satrell och Billy Forsell. Tomas Tornberg omvaldes som ordinarie ledamot. Sara Thollin valdes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år. Jan-Eric Ramberg och Jan Ahlén ställde inte upp för omval.

Annika Vangstad valdes till sammankallande i valberedningen.

14. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Sara Carlsson till revisorssuppleant, båda för ett år.

15. Fastställande av budget 2020
Kassör Sara Thollin presenterade verksamhetsplan och budget för 2020. Verksamhetsplan och budget godkändes av stämman.

16. Övriga frågor
Inga motioner hade inkommit till stämman. Följande övriga frågor anmäldes:

– Gunnar Törnkvist framförde önskemål om renovering av iläggningsramp vid Ytterbyviksbryggan. Styrelsen har tidigare beslutat att nedprioritera frågan. Stämman beslutade att Gunnar Törnkvist tillsammans med hamnkapten Johan Lundh ska inkomma med ett förslag till projektplan och budget. Styrelsen kommer därefter att utvärdera detta i relation till övriga behov.

– Allen vid Badhusbryggan och Sjöviksvägen. Stämman önskade att styrelsen ska utreda ägarförhållandena med Vaxholms kommun.

– Eventuellt anläggande av ett utegym. Några medlemmar föreslog att man även ska beakta YBS markområde vid Ytterbyuddsvägen.

– Björkviken. FYB och YBS ska tillsamman inleda röjning och reparation av bryggan.

– Anslagstavla korsning Yttterbyvägen – Ytterbystrandsvägen ska repareras genom FYBs försorg.

17. Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga.

Vid protokollet:(Signeras elektroniskt)

Jan-Eric Ramberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *