Övriga dokument finns här: https://ytterbyb.se/material-infor-arsstamman-3-2/n


Måndagen den 25 april kl 19.00 på Resarö Bygdegård 

1.Årsstämmans öppnande

FYBs ordförande Markus Kroon förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Sofia Kjellkvist valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Jonn Persson och Gunnar Törnqvist valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2021. Se verksamhets­berättelse och presentation på ytterbyb.se.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Oscar Satrell presenterade årsredovisningen för 2021. Se bilaga. 

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2021.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2021
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2021.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn.  Stämman godkände förslaget till arvoden för 2022.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöterna Oscar Satrell, Tomas Thornberg samt Sara Thollins mandat står för omval.

Tomas Thornberg och Oscar Satrell omvaldes som ordinarie ledamöter. Samtliga förordnanden är på två år.

Susanne Gunnarsson valdes som ny suppleant till styrelsen. 

Sara Thollin avgår som suppleant. 


Annika Vangstad valdes till sammankallande i valberedningen.

14. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Jonn Persson till revisorssuppleant, båda för ett år.

15. Fastställande av budget 2021
Kassör Oscar Satrell presenterade styrelsens budgetförslag för 2021.  

Budgetförslaget med den föreslagna höjningen av båtplatsavgifter godkändes av stämman. 

16. Höjning av medlemsavgift

Stämman beslutade att höja medlemsavgiften till 300 kr. 

17. Övriga frågor 

Finns det bojar vid alla bryggor? Styrelsen undersöker att det finns bojar vid alla bryggor. 

Solcellslampor, kan man sätta sådana vid Badhusbryggan?

Pengarna som finns för elljusspåret – vad kan man göra av dessa?

Vi bör marknadsföra Björkviksbryggan. 

Förslag att hyra ut kajakplatser vid Björkviksbryggan. (Dock är vattendjupet vid kajkanten begränsande faktor)

Visst underhåll behövs göras vid Ytterbyviksbryggan, såsom exempelvis landfästet mot bryggan och båtisättningsrampen. 

18. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga. 


Vid protokollet: 

Sofia Kjellkvist 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *