Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Ladda ner protokollet här. 

Torsdagen den 3 maj kl 19.00 på Resarö Bygdegård

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Ulrik Sturk och Thomas Thornberg valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYB:s område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

Totalt 11 fastigheter varav en genom fullmakt var representerade. Röstlängden godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2017. Se verksamhetsberättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/. Föreningen hade under 2017 196 stycken medlemmar. Hamnkapten Ulrik Sturk redogjorde för verksamheten på Ytterbyviksbryggan. Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade årsredovisningen för 2017. Se bilaga.

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017.
Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2017
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2017.

11. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn. Stämman godkände förslaget till arvoden för 2018.

12. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöternas Jan-Eric Ramberg och Sara Thollins poster står för omval, likaså suppleanten Jan Ahlén. Ordinarie ledamot Olof Andersson önskar lämna styrelsen.

Sara Thollin och Jan-Eric Ramberg omvaldes. Till ny ordinarie ledamot valdes Thomas Thornberg. Jan Ahlén omvaldes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år.

Styrelsen påpekade att det inte har varit möjligt att skapa en valberedning under de senaste åren vilket stadgarna kräver. Ingen medlem på stämman önskade heller i år att ingå i en valberedning varför styrelsen återigen tvingas hitta kandidater till framtida styrelseplatser.

13. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Per Molund till revisorssuppleant, båda för ett år.

14. Fastställande av budget 2018
Ordförande Annika Vagnstad och kassör Sara Thollin presenterade verksamhetsplan och budget för 2018. Verksamhetsplan och budget godkändes av stämman.

15. Övriga frågor
Inga motioner hade inkommit till stämman. Följande övriga frågor anmäldes.
Förslag om att underlätta och effektivisera medlemshantering. Stämman föreslog en stadgeändring som gör det möjligt att kalla till stämma enbart via digitala kanaler: e-post, mobilt och sociala medier. En stadgeändring kräver beslut av två på varandra efterföljande ordinarie stämmor. Ändringsbeslut ska tas med enkel majoritet på första stämman och med två-tredjedels majoritet på den efterföljande. Beslutet om stadgeändring på denna stämma var enhälligt. Frågan ska alltså återigen tas upp på nästa årsstämma.

Servitut för omregistrering. En ny lag för inaktuella servitut börjar gälla den 1 juli 2018. Stämman uppmanade styrelsen att kontrollera om det gäller för några servitut som rör FYB. Resultat kommuniceras på föreningens hemsida.
.
Ramp på Ytterbyviksbryggan – Gunnar Thörnqvist föreslog att en arbetsgrupp utreder renoverandet av iläggningsrampen på bryggan och återkomma med en plan och en budget till styrelsen. Investeringen kommer sannolikt att vara av den storleken som kräver medlemmarnas godkännande.

Plangrupp Resarö. Per Fellenius, FYB:s representant, redogjorde för alla turer i gruppen och dilemmat av att representera föreningen i en fråga där inte styrelsen har ett klart mandat. Stämman fann det dock värdefullt att FYB deltar i processen och håller styrelse och medlemmar informerade.

16. Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga.

Vid protokollet

Jan-Eric Ramberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *