Protokoll fört vid årsstämma 2015 i FYB

Fastighetsägareföreningen Ytterby B

Onsdagen den 14 april 2015 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö

Vid stämman var 14 fastigheter representerade, varav 3 genom fullmakt

 

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Ulrika Thorildsson valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Hilde Nordhagen och Klas Gunnarsson valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse
Kallelsen har gått ut till alla inom FYBs område och publicerats på hemsidan. Kallelsen godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Se verksamhetsberättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade resultat- och balansrapporterna.

9. Revisorernas utlåtande
Revisorn föredrog revisionsberättelsen via brev för det gångna verksamhetsåret samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
Godkändes av stämman.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2014
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman.

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)

Beslutades att välja Annika Vagnstad, Ulrika Thorildsson båda omval.

14. Val av en eller två suppleanter (2 år)

Beslutades att välja: Per Fellenius (omval)

15. Val av revisor samt dess suppleanter (1 år)

Beslutades att välja Tomas Telander till revisor och Per Molund till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning (1 år)

Förslag att styrelsen agerar som valberedning godkändes av stämman

17. Behandling och beslut av motioner:

Inga motioner har inkommit, däremot ska en motion från fjolåret åter behandlas i år.

1 Förslag om att höja medlemsavgift från 100 till 200 kronor per år samt ta bort inträdesavgiften. (Beviljades 2014, men det kräver ett stämmobeslut till):

Stämman beslutades att genomföra förslaget.

2 Förslag om att höja båtplatsavgifter med 10%, 2015:

Stämman beslutade att genomföra förslaget, medlemmarnas kunskap tas till vara och onödiga kostnader för hantverkare och dylikt undviks.

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015
se http://ytterbyb.wordpress.com/
Den bom som föreslogs sättas upp på badhusbryggan för att förhindra stölder, motsatte sig en av medlemmarna till medan de andra var för den. Styrelsen ska under året undersöka möjligheten med en flytbrygga för kajak eller kanoter vid en av bryggorna. Medlemmarna utryckte en önskan att arrendera YBS mark vid Björkviken. I övrigt godkändes verksamhetsplanen och budgeten för 2015 av stämma.

19. Övriga frågor, beslut:

· Enbart styrelsearvode till de som aktivt engagerar sig i föreningen.
– Stämman bad styrelsen att ta fram ett förslag till nästa årsstämma.

· Genomgång av båtplatsinnehavare. Uppsägning av innehavare som inte tillhör FYB. Medlemmar i FYB ska alltid ha företräde till båtplatser.
– Stämman beslutade att genomföra styrelsens förslag

· Starta en intressegrupp att bli kallade när vi ska ”jobba” (röjning och underhåll)
– Det är en bra idé, marknadsför jobb som ska utföras på hemsidan och andra sociala medier.

20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Sekreterare och justerarna kommer överens om tid och plats. Protokollet publiceras på föreningens hemsida.

21. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga medverkande.

Vid protokollet:

Ulrika Thorildsson

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *