Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018

Fastighetsägareföreningen Ytterby B u.p.a. FYB

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018

Styrelsen får för verksamhetsåret avge följande verksamhetsberättelse.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande Annika Vangstad
Kassör Sara Thollin
Sekreterare Jan-Eric Ramberg
Ledamot Ulrika Thorildsson
Ledamot Thomas Thornberg
Suppleant Per Fellenius
Suppleant Jan Ahlén

Revisor Thomas Telander

Valberedning Föreningen har inte lyckats finna någon valberedning 2018.

Hamnkaptener:
Johan Lundh (Ytterbyviksbryggan)
Jonn Persson (Badhusbryggan)
Tillsynsman Olof Anderson (Ytterbyuddsbryggan)
Tillsynsman Jan-Eric Ramberg (Björkviken)

Föregående årsstämma hölls den 3 maj 2018. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 3 styrelsemöten samt mailkontakt för beslut per capsulam.

Styrelsen har även deltagit på styrelsemöte tillsammans med YBS för att stämma av frågor som berör vardera föreningsverksamhet. Samverkan mellan de båda styrelserna är god vilket ses som mycket positivt både av medlemmar och styrelseledamöter. Samverkan gäller bland annat framtida planer för markområdet i Björkviken och området runt Brandstationen.

Medlemmar

År 2018 var 177 fastigheter medlemmar i FYB, vilket motsvarar 41% av antalet möjliga medlemmar. Idag ligger drygt 400 fastigheter som ligger inom FYBs område. Antalet medlemmar har blivit något fler under 2018. Antalet potentiella medlemmar har under de senaste åren på grund av nybyggnation och avstyckningar. Dock bedöms detta att komma att stabiliseras under 2019-2020.

Intentionen är att rekrytera fler medlemmar till FYB bland annat via Facebook-gruppen ”Vi på Resarö” samt via skyltar och anslag på ön. Skyltar vid respektive brygga tydliggör att det är FYB som förvaltar bryggorna och strandområdet.

Ett av FYBs syften är att möjliggöra tillgång till bryggor och strandnära markområden. Samtliga medlemmar uppmuntras att sprida detta budskap till grannar och andra öbor så att ännu fler medlemmar engagerar och ansluter sig. Vilka fastigheter som ligger inom FYBs område och därmed har möjlighet att bli medlem anges på föreningens hemsida.

Bad blir tillgängligt för allt fler runtom på ön vilket ofta uppskattas av medlemmar. Det är viktigt att tydliggöra att FYB inte enbart hanterar bryggor och båtplatser utan även möjliggör för rekreation och social samvaro.

Badhusbryggan

FYB har hyrt ut samtliga möjliga båtplatser vid bryggan, idag 15 stycken. Kön är gemensam för samtliga bryggor.

Styrelsen fick på föregående årsstämma ett godkännande att sätta av en större budget för renovering av Badhusbryggan under 2018. Ett flertal medlemmar åtog sig att engagera sig i renoveringen. Dock har renoveringen inte kunnat slutföras på grund av bristande tillgång till leverantörer som kan genomföra uppdraget. Förslag och offerter kommer att presenteras på stämman.

Under 2018 har ytterligare träd fällts. Ris och sly har eldats och det har städats runt Badhusbryggan. Markområdet hålls efter på ett önskvärt sätt av ägarna till närliggande grannfastigheter. En arborist klippte träden utmed gångvägen ner mot bryggan från Bygårdsvägen.

De två gästbojarna har använts och flera medlemmar har uttryckt sin uppskattning för dessa.

Styrelsen har också undersökt möjligheterna att få bygglov för en bastu. En bygganmälan kommer att lämnas in under 2019. Renovering av bryggan prioriteras i steg 1 då bryggan idag ej kan garantera säkerheten vid bad.

Ytterbyviksbryggan

Under 2018 har samtliga 46 båtplatser av hyrts ut. Viss omstrukturering mellan båtplatsinnehavare kan göras beroende på att platsernas storlek varierar, liksom båtarnas storlek. Detta ligger inom hamnkaptenens ansvar att besluta.

Bryggkapten är Johan Lundh.

Ytterbyuddsbryggan

Grannar har röjt på området efter tillåtelse från FYB.

Björkviken

Området röjdes under 2018. YBS äger själva marken intill bryggan. FYB är önskar att tillsammans med YBS utveckla området och rusta bryggan.

Styrelsens arbete

Vissa tjänster som kassör är betungande och styrelsen ska utvärdera om bokföringsarbetet kan köpas in för att stötta den ansvarige kassören.

Föreningen ska även undersöka att använda ungdomar från lokala föreningar för röjningsarbeten och liknande uppgifter.

Övrigt

Styrelsen har nu skaffat ett Swish-konto till föreningen för att underlätta inbetalning av medlemsavgifter. Numret är:123 618 46 34

Styrelsen bevakar planfrågor som rör FYB inom exempelvis Resarö Mitt. Medlemmar som är engagerade i planfrågor kan kontakta Gunilla Lauters i Resarö Bygdeförening.

Gamla brandstationen

Lokalen har under verksamhetsåret varit uthyrd. Marken som byggnaden står på ägs av YBS och arrenderas av FYB. FYB och YBS utvärderar framtiden Brandstationen och tillhörande markområde.

Styrelsen har även undersökt vad det skulle kosta att riva byggnaden. Bedömningen är att kostnaden är alltför hög för att det ska kunna genomföras.

Året avslutades och 2019 inleddes med Stormen Alfrida. I samverkan med YBS har trädröjare anlitats för att städa upp efter stormens framfart.

Ångbåtsbryggan

FYBs mark vid ångbåtsbryggan har röjts via YBS försorg vilket är naturligt då de även sköter om anslutande markområde med strand and brygga.

Motioner

Inga motioner inkommit under året.

Ett varmt tack till alla er som med ideellt arbete välvilligt ställt upp för att hålla våra bryggor och fastigheter i gott skick!

Resarö i april 2018

_________________________

Annika Vangstad, Ordförande

Sara Thollin, Kassör

Jan-Eric Ramberg, Sekreterare

Ulrika Thorildsson, Ledamot

Per Fellenius, Suppleant

Jan Ahlén, Suppleant

Kallelse till föreningsstämma 2019

Kallelse till föreningsstämma 2019

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma.

När? Tisdagen 23 april klockan 19

Var? Resarö Bygdegård

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningen stadgar om verksamhetsåret 2018, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och verksamhetsplan för 2019 för beslut av stämman.

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 170 och av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet. Vi söker fler styrelseledamöter och andra som kan driva vår förening framåt.

*Om punkt 16 i dagordningen:Förslag om att underlätta och effektivisera medlemshantering. Årsstämman 2018 föreslog en stadgeändring som gör det möjligt att kalla till stämma enbart via digitala kanaler: e-post, mobilt och sociala medier. En stadgeändring kräver beslut av två på varandra efterföljande ordinarie stämmor. Ändringsbeslut ska tas med enkel majoritet på första stämman och med två-tredjedels majoritet på den efterföljande. Beslutet om stadgeändring på föregående stämma var enhälligt. Frågan ska alltså återigen tas upp på årets årsstämma

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning här på vår hemsida senast den 19 april.

Medlemsavgift: 200 kr till plusgiro eller SWISH – ange fastighetsbeteckning

Plusgiro: 5 30 11 – 3 SWISH: 123 618 46 34

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5. Godkännande av kallelse

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen

8. Styrelsen presenterar årsredovisning

9. Revisorernas utlåtande

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2018

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning

14. Val av revisor och suppleant

15. Fastställande av budget 2019

16. Förslag till stadgeändring: Se ovan*

17. Övriga frågor

18. Stämman avslutas

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017

Fastighetsägareföreningen Ytterby B u.p.a. FYB

Styrelsen får för verksamhetsåret avge följande verksamhetsberättelse.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande Annika Vangstad

Kassör Sara Thollin

Sekreterare Jan-Eric Ramberg

Ledamot Ulrika Thorildsson

Ledamot Olof Andersson

Suppleant Per Fellenius

Suppleant Jan Ahlén

Revisor Thomas Telander

 

Hamnkaptener Ulf Björneheim (Badhusbryggan) för omval

Ulrik Sturk (Ytterbyviksbryggan) för omval

Tillsynsman Olof Anderson (Ytterbyuddsbryggan)

Föregående årsstämma hölls tisdagen den 18 april 2017. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 1 styrelsemöte samt mailkontakt för beslut per capsulam. Styrelsen har även deltagit på årsstämman för YBS gällande ärendet uppsägning av ett angränsande arrende på marken i Björkviken.

Medlemmar

År 2017 var 196 fastigheter medlemmar i FYB, vilket motsvarar knappt 50% av antalet möjliga medlemmar. Idag ligger drygt 400 fastigheter inom FYBs område. Antalet medlemmar har blivit något fler under 2017. Antalet potentiella medlemmar har under de senaste åren ökat på grund av nybyggnation och avstyckningar.

Intentionen är att rekrytera fler medlemmar till FYB bland annat via Facebook ”Vi på Resarö” samt via skyltar och anslag på ön. Föreningen FYB tillför ökad livskvalitet för de boende på ön genom att möjliggöra tillgång till brygger och strandnära områden. Samtliga medlemmar uppmuntras att sprida detta budskap till grannar och andra öbor så att ännu fler medlemmar engagerar och ansluter sig. Vilka fastigheter som ligger inom FYBs område och därmed har möjlighet att bli medlem anges på föreningens hemsida.

Badhusbryggan

FYB har hyrt ut samtliga möjliga båtplatser vid bryggan, idag 15 stycken. Kön är gemensam för samtliga bryggor. Inga medlemmar finns på kölistan för närvarande.

Styrelsen identifierade i höstas att det finns ett stort renoveringsbehov av bryggan. Två offertförfrågningar (Kurre Witt och Saxaren) har efterfrågats men ingen slutoffert har inkommit. Budget avsätts dock för en större renovering under 2018. Ett flertal medlemmar har åtagit sig att engagera sig i renoveringen.

Under 2017 har det även röjts, eldats och städats runt Badhusbryggan. Ett flertal träd har fällts och markområdet hålls efter av ägarna till närliggande grannfastigheter.

En arborist ska under våren 2018 klippa träden utmed gångvägen ner mot bryggan från Bygårdsvägen.

Gästbojarna har använts och flera medlemmar har uttryckt sin uppskattning för dessa.

Styrelsen fortsätter att utvärdera om en förlängning av bryggan samt om en enklare vedeldad bastuanläggning kan byggas. En pontonmodell kostar ca 150 000 kronor vilket bedöms vara för dyrt.

Istället föreslås en monteringsfärdig modell som står på land. Bokning är tänkt att ske via Google Calendar och en kod erhålls vid bokning via ett kodlås. Betalning ska ske via Swish. Ved står gästerna själva för samt städning av bastun efter användning.

På sikt önskar styrelsen en lägre flytbrygga, beroende på bygglov. Oklarheter med bryggans inritning på karta föreligger. Styrelsen undersöker om vad som krävs i form av bygganmälan och bygglov alternativt godkännande av dispens. Planeringen för detta fortsätter under 2018.

Ytterbyviksbryggan

Under 2017 har samtliga 46 båtplatser av hyrts ut vid bryggan. Vid utgången av 2017 stod inga båtägare i kö för en permanent plats. Genom att aktivt följa upp nyttjande av båtplatserna har beläggningen ökat markant på bryggan med den positiva effekten att samtliga i kön kunnat erbjudas plats. Viss omstrukturering mellan båtplatsinnehavare kan göras beroende på att platsernas storlek varierar, liksom båtarnas storlek. Detta ligger inom hamnkaptenens ansvar att besluta. Vid önskemål om alternativ bryggplats är det dock viktigt att medlemmen betalar köavgiften eftersom plats ges utifrån inbetalningsdatum.

Bryggkapten Ulrik Sturk önskar avgå under våren och styrelsen arbetar tillsammans med Ulrik för att finna en efterträdare.

Ytterbyuddsbryggan

Grannar har röjt på området efter tillåtelse från FYB. En ny badstege behövs inför kommande säsong.

Björkviken

Området röjdes under 2017. FYB är intresserade av att ta över arrende av YBS angränsande mark när tillfälle ges för att utveckla området och rusta bryggan.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete haltar på grund av tidsbrist. Styrelsen konstaterade att det är mycket svårt med rekrytering av nya ledamöter och funktionärer. Vissa tjänster som kassör är betungande och styrelsen ska utvärdera om bokföringsarbetet kan köpas in för att stötta den ansvarige kassören.

Föreningen ska även undersöka att använda ungdomar från lokala föreningar för röjningsarbeten och liknande uppgifter.

Övrigt

Kassören skaffar en Swish-konto till föreningen för att underlätta inbetalning av medlemsavgifter.

Plangruppen på Resarö: Styrelsen följer utvecklingen i denna grupp men agerar inte som part eftersom det ligger utanför föreningens syfte och styrelsens mandat. Förslaget är att medlemmar kan ta del av information vi Facebook grupper och därmed själva inkomma med sina yttranden som fastighetsägare.

Gamla brandstationen

Lokalen har under verksamhetsåret varit uthyrd. Marken som byggnaden står på ägs av YBS och arrenderas av FYB. Fastigheten är i mycket dåligt skick och används idag endast som förråd.

Ångbåtsbryggan

FYBs mark vid ångbåtsbryggan har röjts via YBS försorg vilket är naturligt då de även sköter om anslutande markområde med strand and brygga.

Motioner

Inga motioner inkommit under året.

Övrigt

Inga medlemmar i kö för närvarande.

Ett varmt tack till alla er som med ideellt arbete välvilligt ställt upp för att hålla våra bryggor och fastigheter i gott skick!

Resarö i april 2018

Styrelsen

Årsstämma torsdagen den 3 maj kl 19.00

Vi håller till på Bygdegården.

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningen stadgar om verksamhetsåret 2017, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och verksamhetsplan för 2018 för beslut av stämman.

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör.

För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 170 och av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet. Vi söker både nya styrelseledamöter och hamnkaptener till våra bryggor.

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning på vår hemsida senast 29 april på www.ytterbyb.wordpress.com.

Medlemsavgift: 200 kr till plusgiro 5 30 11 – 3. (SWISH är på G)

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5. Godkännande av kallelse

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen

8. Styrelsen presenterar årsredovisning

9. Revisorernas utlåtande

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2017

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning

14. Val av revisor och suppleant

15. Fastställande av budget 2018

16. Övriga frågor

17. Stämman avslutas

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Hamnkapten meddelar

Då vi nu är vi mitt i ”vintersäsongen” för båtlivet så är det några saker jag ber dig som är båtplatshyresgäst att tänka på så att vi undviker skador på bryggan.

  1. Ta hand om eventuell kätting (med lås) som lämnats kvar på bryggan.
  2. Kvarglömda förtöjningar som lämnats kvar efter upptagning finns i busskuren,.

Skälet att det är viktigt att ta hand om utrustning inför isläggning och stormar är de kan skada bryggan.

För att kunna planera och utföra underhåll av bryggan är det viktigt att alla båtplatshyresgäster deltar på städdagen den 7 maj kl 10.

Nyttjandet av bryggan har blivit mycket bättre den gångna säsongen och vill passa på att tacka alla de som proaktivt meddelat mig så jag kunnat erbjuda platser till kön.

För att fortsätta den trenden ber jag dig :

1. Meddela mig om ni av något skäl ser att ni inte kommer använda platsen i år.

2. Om du har en sammanhängande tid med båten på annan plats meddela hamnkapten så att vi kan skapa utrymme för gäster.

3. Börja använda platsen senast 1 juni.

Inför detta år är Hamnordningen (se fliken Hamnordningar ovan) uppdaterade med höjd bryggtaxa (+10%) samt förtydligande att försäkringsbrev skall tillhandahållas av hyresgäst. Försäkringsbrevet är viktigt för att säkerställa att båtarna har försäkring så att eventuella skador på anläggning och båtgranne har täckning. Då det tyvärr varit några fall av otillåten andrahandsuthyrning av platser är försäkringsbrevet ett sätt säkra att nyttjande sker av medlem som fått plats efter kötid.

Hamnkapten Ytterbyviksbrygga Ulrik Sturk