Övriga dokument finns här: Material inför årsstämma 2023


Måndagen den 26 april kl 19.00 på Resarö Bygdegård 

1. Årsstämmans öppnande

FYBs ordförande Markus Kroon förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Sofia Kjellkvist valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Carl Roneus Frisk och Helena Fond valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2022. Se verksamhets­berättelse och presentation på ytterbyb.se.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Oscar Satrell presenterade årsredovisningen för 2022. Se bilaga. 

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2022.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

Kommentar: Det är IFK Vaxholm som ska ha pengarna från ”Elljusspårsgruppen”

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2022
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2022.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn.  Stämman godkände förslaget till arvoden för 2023.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöterna Markus Kroon, Sofia Kjellkvist, Johan Lund och Per Fellenius mandat står för omval.

Markus Kroon, Sofia Kjellkvist, Johan Lund och Per Fellenius valdes om till styrelsen. Samtliga förordnanden är på två år.

Carl Roneus Frisk och David Westerling valdes till ledamöter och sammankallande i valberedningen.

14. Val av revisor och suppleant
Maria Rytters valdes till revisor och Tomas Telander till revisorssuppleant, båda för ett år. 

15. Budget 2023
Kassör Oscar Satrell presenterade styrelsens budgetförslag för 2023.   

16. Fastställande av budget 2023
Stämman godkände budgetförslaget för 2023. 

17. Övriga frågor 

Information om Resarö mitt. Förslag att informera medlemmarna om kommunens planer. 

18. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga. 


Vid protokollet: 

Sofia Kjellkvist 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *