Protokoll fört vid årsstämma 2021 i Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Torsdagen den 3 juni 2021 kl 19.00 digitalt via Zoom

 1. Årsstämmans öppnande
  FYBs ordförande Markus Kroon förklarade stämman öppnad.
 2. Val av ordförande för stämman
  Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.
 3. Val av sekreterare för stämman
  Oscar Satrell valdes till stämmans sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  Johan Lundh och Sofia Kjellkvist valdes till justerare och rösträknare.
 5. Godkännande av kallelse 
  Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö. 

  Kallelsen godkändes.

  Totalt 7 fastigheter var representerade. 
 6. Fastställande av dagordning
  Den föreslagna dagordningen godkändes.
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
  Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2020. Se verksamhets­berättelse och presentation på ytterbyb.se. 

  Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 
 8. Styrelsen presenterar årsredovisning
  Kassör Oscar Satrell presenterade årsredovisningen för 2020. Se bilaga. 
 9. Revisorernas utlåtande
  Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
 10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2020
  Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2020.
 1. Beslut om arvoden
  Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn.  Stämman godkände förslaget till arvoden för 2021.
 2. Val av styrelseledamöter samt valberedning
  Ordinarie ledamöterna Johan Lundhs och Markus Kroons mandat står för omval, likaså suppleanten Per Fellenius.  

  Till ny ordinarie ledamot valdes Sofia Kjellkvist. Markus Kroon och Johan Lundh omvaldes som ordinarie ledamöter. Per Fellenius omvaldes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år. 

  Annika Vangstad valdes till sammankallande i valberedningen.
 1. Val av revisor och suppleant
  Tomas Telander valdes till revisor och Sara Carlsson till revisorssuppleant, båda för ett år. 
 2. Fastställande av budget 2021
  Kassör Oscar Satrell presenterade styrelsens budgetförslag för 2021.  

  Tomas Telander föreslog att ta investeringskostnaden i Björkviken på årets resultat i stället för att skrivas av över 10 år som var föreslaget.

  Stämman var enig i att göra denna ändring. Ändringen innebär att resultatet för 2021 beräknas bli något negativt (-23 824 kr)

  Budgetförslaget med den föreslagna ändringen godkändes av stämman. 
 1. Övriga frågor
  Inga motioner hade inkommit till stämman. Inga övriga frågor anmäldes.  
 2. Stämman avslutas
  Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga. 

Vid protokollet

Oscar Satrell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *