Tack alla som deltog på FYBs årsstämma den 23 april. Vi hälsar två nya styrelseledamöter välkomna: Markus Kroon och Johan Lundh. Ett stort tack till avgående ledamöterna Annika Vangstad (ordföranden) och Ulrika Thorildsson.

Nedan finner ni protokollet.

Protokoll fört vid årsstämma 2019 i FYB

Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Tisdagen den 23 april kl 19.00 på Resarö Bygdegård

1. Årsstämmans öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Jan-Eric Ramberg valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Markus Kroon och Susanne Jarl valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse och upprättande av röstlängd
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYB:s område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

Totalt 14 fastigheter var representerade. Röstlängden godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Annika Vangstad gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2018. Se verksamhetsberättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/. Föreningen hade under 177 medlemmar under 2018.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Sara Thollin presenterade årsredovisningen för 2018. Se bilaga.

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018.

Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2018
Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn. Stämman godkände förslaget till arvoden för 2019.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöternas Annika Vangstad och Ulrika Thorildsson poster står för omval, likaså suppleanten Per Fellenius.

Till ny ordinarie ledamot valdes Markus Kroon och Johan Lundh. Per Fellenius omvaldes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år.

Styrelsen påpekade att det inte har varit möjligt att skapa en valberedning under de senaste åren vilket stadgarna kräver. Annika Vangstad valdes till att leda valberedningen under 2019. Årsstämman framförde även sitt tack till Annika Vangstad och Ulrika Thorildsson som lämnade styrelsen efter många års arbete.

14. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Peter Palmqvist till revisorssuppleant, båda för ett år.

15. Fastställande av budget 2019
Kassör Sara Thollin presenterade verksamhetsplan och budget för 2019. Verksamhetsplan och budget godkändes av stämman.

16. Förslag till stadgeändring, paragraf 15

Årsstämman 2018 föreslog en stadgeändring som gör det möjligt att kalla till stämma enbart via digitala kanaler: e-post, mobilt och sociala medier. En stadgeändring kräver beslut av två på varandra efterföljande ordinarie stämmor. Ändringsbeslut ska tas med enkel majoritet på första stämman och med två-tredjedels majoritet på den efterföljande. Beslutet om stadgeändring på föregående stämma var enhälligt. Frågan ska alltså återigen tas upp på årets årsstämma. Stämman beslutade enhällig enligt styrelsens förslag om att ändra paragraf 15 i stadgarna.

Paragraf 15 i stadgarna lyder nu: Till ordinarie eller extra stämma kallas medlemmarna skriftligen till bostadsadress tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. Kallelse kan också ske via digitala kanaler. Med kallelse ska följa förslag till dagordning vid stämma.

17. Övriga frågor
Inga motioner hade inkommit till stämman. Följande övriga frågor anmäldes. Brandstationen: Styrelsen får mandat att tillsammans med YBS driva att Brandstationen används på ett för medlemmarna positivt sätt och erbjuda hyresfrihet under en viss period mot att lokalen upprustas.

Frågan om Y-bommar på Ytterbyviksbryggan. Styrelsen utreder en möjlighet att skaffa Y-bommar i samband med renovering av Badhusbryggan där ett eventuellt köp av begagnad utrustning övervägs vid renovering i Badhus och förvärv av begagnad brygga.

18. Stämman avslutas
Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga.

Vid protokollet

Jan-Eric Ramberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *