Kallelse årsstämma 2015

FYB – Fastighetsägareföreningen Ytterby B, u.p.a.

Dag: Tisdag den 14 april

Tid: 19.00

Plats: Bygdegården, Ytterbyvägen, Resarö

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

5. Godkännande av kallelse.

6. Fastställande av dagordning.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning.

9. Revisorerna utlåtande.

10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2013.

12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer.

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år).

14. Val av en eller två suppleanter (2 år).

15. Val av revisor samt dess suppleant (1 år).

16. Val av valberedning (1 år).

17. Behandling och beslut av motioner: Inga motioner har inkommit, däremot ska en motion från fjolåret åter behandlas i år.

1 Höjning av medlemsavgift till 200 kr samt slopande av inträdesavgiften. Förslaget presenterades och godkändes även på fjolårets stämma. Eftersom beslut om slopad inträdesavgift kräver en stadgeändring måste beslutet tas på två stycken stämmor.

18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015.

19. Övriga frågor, utan beslut.

20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman.

21. Stämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen för FYB

Resultat- och balansrapport 2014, verksamhetsplan samt budget för 2015, finns tillgängliga på ytterbyb.wordpress.com från den 1 april 2015.

Vill du rösta via fullmakt på stämman klicka här:  FYB Fullmakt årsstämman  14 april 2015.

Synpunkter från Resarö Plangrupp på utställningsförslag på dp nr 382 Resarö Mitt

Plangruppen, som består av representanter utsedda av fastighets- och villaägarföreningar på Resarö (däribland FYB), har dels fått en föredragning, dels studerat handlingarna till detaljplanens utställningsfas på egen hand.

Det konstateras att kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet område i taget vilket innebär att helhetsperspektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda detaljplanerna. Vi hänvisar till våra synpunkter på Översiktsplanen, bl. a. ett sammanhängande grönområde på Killingen med utökat strandskydd 300 meter, och att detta fortfarande är en förutsättning för alla mindre detaljplanerna eftersom de tillsammans täcker in all övrig markyta på Resarö.

Vi har noterat att det är stora skillnader mellan detta förslag och föregående fas, samrådet, bl a har planområdet utökats avsevärt, högre och större byggnader har tillåtits och fler användningsområden för de olika fastigheterna har föreslagits.

I de handlingar som kom till Resarö Bygdegård saknades kartor från tidigare faser, vilket har gjort det svårt att jämföra allt det nya med de gamla förslagen.

Vid presentationen av förslaget fick vi veta att planförfattarna inte är villiga att göra några stora ändringar i utställningsförslaget. Om de ändringar vi föreslår här anses vara stora, föreslår vi att planen ställs ut ytterligare en gång.

Klicka här för att läsa hela dokumentet: Svar på Resaro Mitt

Protokoll fört vid årsstämma 2014 i FYB, Fastighetsägareföreningen Ytterby B

Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö

Vid stämman var 18 fastigheter representerade, varav 2 genom fullmakt

 1. Årsstämmans öppnande
  Stämman förklarades öppnad.
 2. Val av ordförande för stämman
  Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande.
 3. Val av sekreterare för stämman
  Ulrika Thorildsson valdes till stämmans sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  Agneta Haldestig och Niklas Argell valdes till justerare och rösträknare.
 5. Godkännande av kallelse
  Kallelsen har gått ut till betalande medlemmar, publicerats på hemsidan samt med fem stycken anslag inom föreningens område. Kallelsen godkändes.
 6. Fastställande av dagordning
  Dagordningen godkändes
  1. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
   Se verksamhetsberättelse och presentation på http://ytterbyb.wordpress.com/.
   Ordförande klargjorde att arkiveringen av föreningens handlingar hos Vaxholm kommun inte kostar pengar för föreningen. Ordförande gjorde ett förtydligande om vattenproverna som tagits vid Badhusbryggan.
 7. Styrelsen presenterar årsredovisning
  Kassör Hilde Nordhagen presenterade resultat- och balansrapporterna. Kassör och Revisor förtydligade posten för insamlingen till elljusspåret som finns i balansräkningen.
 8. Revisorernas utlåtande
  Revisorn föredrog revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
  Godkändes av stämman.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2013
  Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2013.
 11. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
  Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman.
 12. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)Beslutades att välja Sara Thollin, Olof Andersson (båda nyval). Jan-Eric Ramberg (omval).Annika Vagnstad, Ulrika Thorildsson och Per Fellenius har ett år kvar på sitt mandat.
 13. Val av en eller två suppleanter (2 år)Beslutades att välja: Jan Ahlén, Marcus Enetjärn. (båda nyval)
 14. Val av revisor samt dess suppleanter (1 år)Beslutades att välja Tomas Telander till revisor och Per Molund till revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning (1 år)Förslag att styrelsen agerar som valberedning godkändes av stämman
 16. Behandling och beslut av motioner:

  Motion 1: På förslag av stämman beslutades att höja medlemsavgiften till 150 kr tills inträdesavgiften tagits bort (det senare kräver stadgeändring) och därefter höja med ytterligare 50 kr till 200 kr.

  Motion 2: Beslutades enhälligt att inte ta ut någon extra debitering för finansiering av Ytterbyviksbryggans reparation, utan medlen skall tas ur kassan.

  Motion 3: Beslutades att stämmoprotokoll och andra meddelanden ska publiceras på föreningens hemsida.

  Motion 4: Beslutades att kallelser till årsstämma och annan kommunikation med medlemmar ska kunna ske via web och e-post.

  Motion 5: Beslutade att avslå förslaget om att medlemsenkäter endast ska kunna publiceras på föreningens hemsida samt skickas till medlemmarna via e-post.
  Samtidigt uppdrogs åt styrelsen att titta vidare på paragrafen 10 i stadgarna. Man bör begränsa beslut av stora principiell och/eller ekonomisk betydelse till att endast kunna fattas vid stämmor.

 17. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014
  Synpunkter och tillägg till verksamhetsplanen:
  Detaljplanen bör kontrolleras innan man tar in offert från Saxaren för att förlänga Ytterbyviksbryggan.
  Beslutades att godkänna budgeten med följande justeringar: Medlemsavgifter 30 000 kr, Båtplatsavgifter 88 800 kr, Avskrivning anläggningstillgångar 50 000 kr. Förslaget gällande Björkviken och bryggan diskuterades. Beslutades att styrelsen ska fortsätta att arbeta för att medlemmars intresse tas till vara.
 18. Övriga frågor, beslut
  Inga övriga frågor.
 19. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
  Sekreterare och justerarna kommer överens om tid och plats. Protokollet publiceras på föreningens hemsida.
 20. Stämman avslutas

  Ordförande avslutade stämman och tackade samtliga medverkande.

 

Vid protokollet:

Ulrika Thorildsson

Protokollet justeras av:        

 

Agneta Haldestig                Niklas Argell

Här kan du ladda ner protokollet:Protokoll fört vid årsstämma 2014 i FYB

Rapport från reparationen av Ytterbyviksbryggan

 

Vår entreprenör Saxaren rapporterar följande:

Byggstart av stenkistan inne på brädgårdskajen, vecka 12 måndag den 17 mars.

Rivning av den gamla befintliga med vår pråm, vecka 14 samt utsättning av den nya stenkistan.

Byggstart av bryggan med stenkista samt den övriga renoveringen, vecka 15 måndag den 7 april.

Beräknat slutförande den 15 april, plus minus 2 dagar.

Detaljplan Resarö Mitt

Utställning av detaljplan Resarö Mitt finns nu till beskådande i Bygdegården. Bygdegården är öppen lördagarna och söndagarna den 15, 16 resp. 22 och 23 mars kl 12 – 15.

Någon från Bygdeföreningen kommer att på plats.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2013 samt budget för 2014

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning  för 2013 samt budgetförslaget för 2014.

FYB Verksamhetsberättelse 2013

Resultat 2013

Balans 2013

Budgetförslag 2014

Noterbart i budgeten är förstås reparationen av Ytterbyviksbryggan på 250 000 kronor vilket styrelsen föreslår skrivs av på 5 år, samt en extra utdebitering per båtplats på denna brygga för att delfinansiera projektet. Förslaget om höjd medlemsavgift måste beslutas av två på varandra efterföljande stämmor varför det inte kan bli aktuellt förrän år 2015.

Effektivisera FYB – tre motioner till FYBs årsstämma 2014

 

Bakgrund

Under senare år har det varit mycket svårt att rekrytera både medlemmar till föreningen och därmed också till styrelse och valberedning. Styrelsearbetet i sig är stimulerande och betydelsefullt för FYB, men många gamla och ineffektiva arbetsmetoder gör stundom arbetet tidsödande för framförallt styrelse och hamnkaptener. Tidsbrist är den vanligaste invändningen som anförs när vi försöker rekrytera ledamöter till styrelsen. FYBs styrelse föreslår därför ett antal olika åtgärder som utnyttjar modern teknik till att göra föreningsarbetet mer effektivt. Åtgärderna nedan förutsätter ändringar eller förtydliganden av FYBs stadgar (se http://media.ytterbyb.se/2011/02/stadgar-fyb-1.pdf) varför dessa enligt paragraf 23 måste beslutas på två efterföljande ordinarie årsstämmor.

 

 1. Motion 1: Protokoll och viktiga meddelanden ska publiceras på föreningens hemsida istället för att tillkännages genom anslag.
  Bakgrund: Paragraf 10 i föreningens stadgar säger att ”Alla viktiga meddelanden till medlemmarna tillkännages genom anslag på minst fem tydliga platser inom Ytterby B.” Detta tillvägagångssätt är tidsödande och ineffektivt. Publicering på webben spar tid för styrelsen och förbättrar informationen till medlemmarna. Genom webben kan medlemmar kommentera och ge förslag.

  Förslag till ny stadgetext i paragraf 10: Alla viktiga meddelanden till medlemmarna tillkännages genom anslag på föreningens webbsida.
  Förslag till ny stadgetext i paragraf 12: Meddelanden till medlemmarna skall lämnas skriftligen till bostadsadress eller via elektroniskt post.

  Förslag att följande text stryks i paragraf 10: ”Alla viktiga meddelanden till medlemmarna tillkännages genom anslag på minst fem tydliga platser inom Ytterby B.”

 2. Motion 2:
  Kallelser till årsstämma och annan kommunikation med medlemmar ska kunna ske via web och e-post när styrelsen bedömer att detta kan ske på ett effektivt sätt och nå samtliga medlemmar.
  Bakgrund: Hantering av medlemsregister och utskick via post och manuell utdelning är kostsamt och tidsödande. Ett elektroniskt medlemsregister där information och kallelser via epost skulle spara både tid och kostnader när det väl är etablerat. En webbaserad lösning innebär också utmaningar, bland annat i att sätta upp systemet och hålla uppgifter om medlemmar och epost-adresser uppdaterade. Styrelsen ser inte att detta är möjligt under 2014 men önskar mandat att fatta ett sådant beslut när tekniska och resursmässiga lösningar finns på plats.

  Förslag till stadgetext i paragraf 15: Till ordinarie eller extra stämma kallas medlemmarna skriftligen till bostadsadress eller via elektronisk post tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämma.

 3. Motion 3: Mandat för styrelsen att vidta brådskande reparationer av föreningens egendom – förslag till tillägg i stadgarna:

  Bakgrund: Paragraf 10 i föreningens stadgar säger att ”i frågor av stor principiell eller ekonomisk betydelse för medlemmarna får styrelsen endast handla enligt stämmans direktiv. Som alternativ får styrelsen inhämta medlemmarnas mening genom skriftligt enkät”.
  Utskick av enkäter är tidsödande, ger av erfarenhet mycket låg svarsfrekvens och är kostsamt för föreningen. En sådan enkät ska kunna publiceras på hemsida och skickas via epost vilket spar tid och kostnader samt ger medlemmar större möjligheter till att ge kommentarer och att ställa frågor till styrelsen.
  Förslag till ny stadgetext i paragraf 10: En enkät kan även publiceras på föreningens hemsida och skickas till medlemmar via epost.

   

  Resarö 19 december 2013

Cecilia Ardefors, Jan-Eric Ramberg, Hilde Nordhagen, Annika Vagnstad, Ulrika Thorildsson, Klas Gunnarson

Kallelse årsstämma 2014

FYB – Fastighetsägareföreningen Ytterby B, u.p.a. 

Dag:     Onsdag den 19 mars

Tid:     19.00

Plats:    Bygdegården, Ytterbyvägen, Resarö

Dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
 8. Styrelsen presenterar årsredovisningen
 9. Revisorernas utlåtande
 10. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2013
 12. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och övriga funktionärer
 13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter (2 år)
 14. Val av en eller två suppleanter (2 år)
 15. Val av revisor samt dess suppleant (1 år)
 16. Val av valberedning (1 år)
 17. Behandling och beslut av motioner:
  1. Förslag om att höja medlemsavgift från 100 till 200 kronor per år samt ta bort inträdesavgiften.
  2. Förslag om extra utdebitering av en extra årsavgift för båtplats på Ytterbyviksbryggan för att delfinansiera renoveringen.
  3. Protokoll och viktiga meddelanden ska publiceras på föreningens hemsida istället för att tillkännages genom anslag – stadgeändring
  4. Kallelser till årsstämma och annan kommunikation med medlemmar ska kunna ske via web och e-post – stadgeändring
  5. En enkät till medlemmarna ska endast kunna publiceras på föreningens hemsida och skickas till medlemmar via epost- stadgeändring
 18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014, se http://ytterbyb.wordpress.com/
 19. Övriga frågor, utan beslut
 20. Beslut om tid och plats för protokolljustering senast 10 dagar efter stämman samt plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 21. Stämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen för FYB

Resultat- och balansrapport 2013, verksamhetsplan samt budget för 2014, samt motioner finns tillgängliga på denna sida inom kort.

Finns även att beställa via mail från kassör, hilde@nordhagen.se.

Kan du inte komma?

Ladda ner fullmakt till stämman här:FYB Fullmakt årsstämman 19 mars 2014

Rapport från extrastämman den 4 december

Totalt 21 fastigheter var representerade vid FYBs extrastämma på Resarö Bygdegård den 4 december. Stämman var utlyst för att behandla frågan om renovering av Yttervyviksbryggan.

Bryggkapten Anders Holmkvist berättade om bakgrunden till reparationsbehovet och redogjorde för förslagen till åtgärder, samt kostnader för dessa. De två tillfrågade entreprenörerna har försäkrat att arbetet ska bli klart den 15 april, vilket kommer att skrivas in i det slutgiltiga avtalet.

Finansiering: Hilde Nordhagen redogjorde för FYBs ekonomiska ställning och budgetförslag för verksamhetsåret 2014. Reparationskostnaden tas ur FYBs kassa och med förslag på en avskrivning på fem år.

Styrelsen kommer att bereda ett förslag på förstärkning av föreningens ekonomi till ordinarie årsstämma. Extra utdebitering för båtplatsinnehavarna kan bli aktuellt. I samband med detta diskuterades vikten av att få in fler medlemmar till föreningen.

Stämman beslutade att föreningen ska genomföra reparationerna inom kostnadsramen 250 000 kronor samt gav styrelsen i uppdrag att fortsätta upphandlingen i enlighet med redovisat förslag.   Beslutet var enhälligt.

Reparation Ytterbyviksbryggan

Styrelsen och hamnkaptenen bedömer att följande åtgärder måste utföras vid Ytterbyviksbryggan:

 1. Stenkistan som är landfästet är uttjänat och ny stenkista skall ersätta.
 2. Bryggdelen längst ut har gått isär och är på väg att lossna. Här behövs antingen en helt ny sektion eller att nuvarande sektion lyfts av och förstärkning byggs under befintliga delen. Vid den här sektionen ligger också de tyngsta båtarna.
 3. Vid ett antal stolp-par behövs ny förstärkning. 4 stycken förstärkningar gjordes i mars 2013 men det finns fler som börjar spricka.
 4. Några akterstolpar behöver rätas upp.
 5. Gammalt virke från stenkistor, reglar och däck måste miljöåtervinnas.

Baserat på de två offerter som begärts in och inkommit räknar styrelsen med en totalkostnad på maximalt 250 000 kronor. Kostnaderna kommer att belasta resultatet under 2014. Beloppet kan inledningsvis finansieras ur FYBs kassa som idag uppgår till ca 400 000 kronor. Båtintäkter från bryggan uppgår till ca 80 000 kronor per år, driftskostnaderna till ca 45 000 kronor.

Vid extrastämman den 4 december kommer styrelsen att söka mandat för reparationskostnaden på 250 000 kronor. Till ordinarie årsstämma under våren kommer styrelsen att föreslå att en extra årsavgift tas ut för samtliga båtplatser vid Ytterbyviksbryggan. Detta gäller då endast under 2014.

 

Välkomna till extrastämman på Resarö Bygdegård onsdagen den 4 december klockan 19.00

 

Styrelsen för FYB