Rapport från extrastämman den 4 december

Totalt 21 fastigheter var representerade vid FYBs extrastämma på Resarö Bygdegård den 4 december. Stämman var utlyst för att behandla frågan om renovering av Yttervyviksbryggan.

Bryggkapten Anders Holmkvist berättade om bakgrunden till reparationsbehovet och redogjorde för förslagen till åtgärder, samt kostnader för dessa. De två tillfrågade entreprenörerna har försäkrat att arbetet ska bli klart den 15 april, vilket kommer att skrivas in i det slutgiltiga avtalet.

Finansiering: Hilde Nordhagen redogjorde för FYBs ekonomiska ställning och budgetförslag för verksamhetsåret 2014. Reparationskostnaden tas ur FYBs kassa och med förslag på en avskrivning på fem år.

Styrelsen kommer att bereda ett förslag på förstärkning av föreningens ekonomi till ordinarie årsstämma. Extra utdebitering för båtplatsinnehavarna kan bli aktuellt. I samband med detta diskuterades vikten av att få in fler medlemmar till föreningen.

Stämman beslutade att föreningen ska genomföra reparationerna inom kostnadsramen 250 000 kronor samt gav styrelsen i uppdrag att fortsätta upphandlingen i enlighet med redovisat förslag.   Beslutet var enhälligt.

Reparation Ytterbyviksbryggan

Styrelsen och hamnkaptenen bedömer att följande åtgärder måste utföras vid Ytterbyviksbryggan:

  1. Stenkistan som är landfästet är uttjänat och ny stenkista skall ersätta.
  2. Bryggdelen längst ut har gått isär och är på väg att lossna. Här behövs antingen en helt ny sektion eller att nuvarande sektion lyfts av och förstärkning byggs under befintliga delen. Vid den här sektionen ligger också de tyngsta båtarna.
  3. Vid ett antal stolp-par behövs ny förstärkning. 4 stycken förstärkningar gjordes i mars 2013 men det finns fler som börjar spricka.
  4. Några akterstolpar behöver rätas upp.
  5. Gammalt virke från stenkistor, reglar och däck måste miljöåtervinnas.

Baserat på de två offerter som begärts in och inkommit räknar styrelsen med en totalkostnad på maximalt 250 000 kronor. Kostnaderna kommer att belasta resultatet under 2014. Beloppet kan inledningsvis finansieras ur FYBs kassa som idag uppgår till ca 400 000 kronor. Båtintäkter från bryggan uppgår till ca 80 000 kronor per år, driftskostnaderna till ca 45 000 kronor.

Vid extrastämman den 4 december kommer styrelsen att söka mandat för reparationskostnaden på 250 000 kronor. Till ordinarie årsstämma under våren kommer styrelsen att föreslå att en extra årsavgift tas ut för samtliga båtplatser vid Ytterbyviksbryggan. Detta gäller då endast under 2014.

 

Välkomna till extrastämman på Resarö Bygdegård onsdagen den 4 december klockan 19.00

 

Styrelsen för FYB

 

 

Plangruppen för Resarö

Plangruppen är en samverkansgrupp där kallelsen går ut till 26 personer som (förutom Bygdeföreningen) representerar 12 olika boende/ägarföreningar på Resarö i syfte att inkomma med synpunkter på Kommunens detaljplanearbete.

Hittills har gruppen lämnat svar på detaljplanen för Storäng och på Vaxholms översiktsplan 2030.

Gruppen har enats om att de gemensamt driver frågan om att säkra en ”varsam exploatering av Resarö med bibehållen natur och skärgårdskaraktär”. Gruppen vill i största möjliga utsträckning bevara Killingen som naturområde för rekreation och friluftsliv.

Respektive representant ansvarar för att förankra yttranden i sina respektive styrelser innan det lämnas till in kommunen.

Idéer, tankar eller synpunkter från FYBs medlemmar på kommunens detaljplaneförslag mottages tacksamt och dessa mailas enklast till Annika.vangstad@gmail.com.

Kommande aktivitet:

Den 19 september träffas gruppen i Resarö bygdegård för att lyssna till Susanne Erdens presentation av förslaget gällande detaljplan för Resarö Mitt

Gratis ved i Björkviken

Nu är det röjt i Björkviken och det finns gratis ved att hämta för FYBs medlemmar. Det är en blandning av hassel, björk och annan lövskog. Veden är uppkapad i en blandning av klampar och större stycken på ca 50 cm.

Du kommer enklast till Björkviken via en stig mellan Ytterbyuddsvägen 11 och 13.

För mer information, kontakta Jan-Eric Ramberg på 0708-445 939 eller Klas Gunnarsson på 070-992 16 82.